Ыстанбұлда «Баға­­лау саласының ұлттық әлеуеті» атты конференция өтті

Кез келген мемлекеттің негізгі мақсаты – өз хал­қы­ның әл-қуатын арттыру. Ал халықтың әл-қуаты экономикалық қа­жет­тілікті өтеумен ғана емес, мемлекеттік қызмет көр­сетулерді жоғары деңгейде жүзеге асыру арқылы да артады.

Егемен Қазақстан
20.10.2017 1229
2

Қазақстанда Мемлекеттік қыз­­­мет көр­сету жүйесі әлем­нің ал­­дың­ғы қатарлы тәжіри­бе­ле­рі­не жақын­дап келеді. Оған Қазақ­­стан­да құрылған БҰҰ Даму Бағ­­дар­л­а­масының Мемлекет­тік қыз­­мет саласындағы Астана­дағы Өңір­­лік хабы да игі әсерін тигізіп келеді.

Түркияның Ыстанбұл қала­сын­да осы ұйым Қазақстан Үкі­меті мен БҰҰ Даму бағдар­лама­сы­ның қолдауымен БҰҰ-ның «Баға­­лау саласының ұлттық әлеуеті» атты 115 мемлекеттің өкіл­­дері қатысатын ғаламдық кон­­фе­­р­ен­циясының шеңберінде «Баға­­лау­дың ұлттық жүйесін құру: Қазақстан тәжірибесі» атты се­минар өткізді. Отыздан астам мемлекеттің өкілдері қа­тыс­­қан семинарды Астанадағы Өңір­­­лік хабтың Басқару коми­те­ті­­­нің төрағасы Әлихан Бай­менов ашып, жүргізіп отырды. Ол мемлекеттік қызметтің тиім­ді­лігін жетілдіруде бағалау жү­йе­с­інің сапалы жүр­гізі­луі­нің ма­ңыз­дылығы зор екенін атап өтті. Құт­тықтау сөз­дер ай­тыл­ған­нан кейін Қазақ­стан Ұлт­тық эко­но­мика ми­нистрі­нің орын­­­ба­сары Айбатыр Жұма­ғұлов мем­лекеттік қызметті ба­­ға­­­лау жү­йе­сінің барысы тура­лы баян­дады. Ол семинарға қа­ты­­­су­­шыларға Қазақстандағы мем­­­ле­кеттік қызметті бағалау жү­йе­­­сінің тарихи және әкімші­лік алғышарттары, негізгі тетік­тері және әдістемесінің қалай қалып­тас­қаны туралы кеңінен ай­тып берді. Соның ішінде мем­ле­кет­тік қызметтерді бас­қ­ару са­па­сы­ның тізілім, стандарт және регл­амент сияқты көр­сет­кіш­теріне жеке-жеке тоқ­та­лып өтті. 2016 жылы мем­ле­кет­тік органдар осы көрсет­кіш­­терді «Аза­­мат­тарға арналған үкімет» кор­­по­рациясына беріп, азамат­тар электронды формат шең­берінде ала бастағаны да айтылды. Барлық қызметтің 75 пайызы аталған корпорацияға беріл­ген екен. Осы жылы аза­мат­тарға бар­­­лы­ғы 143,7 млн мемлекеттік қыз­­­мет­­­тер көрсетіліп, оның 73 па­­­йы­­зы­­на қанағаттанарлық ба­ға бе­­ріл­ген. Алайда жоғарыда атал­­­­ған әдіс­т­ер­мен бағалау бары­­сын­­да 10,7 мың жағдайда мем­­ле­кет­­тік ор­гандар қызмет көр­­­сету мер­­­зімін белгіленген уақ­ыт­­­тан ұзар­­тып, созып жібер­ген. Ал жал­­пы айт­қан­да, қыз­мет­тер са­ны 15 па­йыз­ға арт­қан. Соң­ғы 7 жыл­­да қыз­мет көр­сету мер­зімін со­зып жіберу жағдай­лары 46 есеге азайған.

А.Жұмағұловтың баянда­­масындағы деректерге қараған­­да, қыз­мет көрсетулерді бағалау бойынша берілген ұпай саны бойынша, алдыңғы орында Ұлт­тық экономика министрлігі, ал соң­ғы орында Сыртқы істер ми­­нистрлігі келеді. Облыстар мен республикалық дәрежедегі қала­­лар арасында бірінші орын­ды Алматы қаласы ұстап тұрса, көш соңында Алматы об­лы­сының әкімдігі қалған. Қыз­мет көрсетуде ақпараттық тех­но­логияларды қолдану бойын­ша бірінші орында Сол­түс­тік Қазақстан, ал соңғы орында Атырау облысы келеді. Өкі­ніш­ке қарай, мемлекеттік қызмет­шілердің еңбек жүктемесінің нормадан артық болуы да қыз­мет көрсету сапасын төмен­детуде. Мәселен, апталық еңбек жүктемесі 40 сағат болған­да Ден­саулық сақтау министр­лігі­­нің қызметкерлері орташа ал­ғанда 14,5 сағат артық жұ­мыс істейді екен. Ең аз деген Ұлт­тық экономика министрлігі қызмет­керлерінің өзі апталық норманы 4,5 сағатқа арттырып жіберген.

Мемлекеттік қызмет көр­се­ту­­дің сапалылығы азаматтар­дың арыз-шағымдарын әділетті қа­рап, дұрыс шешім қабылда­ға­ны­­­нан да көрінеді. Өткен жы­­­лы мем­­ле­­кеттік органдар қа­за­қ­­­­­стан­­­­ды­қ­­тар­дың 1 млн 300 мың­­­­­нан ар­тық арыз-шағымын қа­рап, соның 50 пайызын қана­ғат­­­­тан­­­­дырған екен. Алайда 7 мың­­­ға жуық арыз уақытында қаралмаған.

Қазақстан Үкіметінің мем­ле­­к­ет­­­тік қызмет көрсету­лер­дегі тә­жі­­рибесі жиналған маман­дар­дың қызығушылығын тудыр­ды. Бұл жөніндегі баяндаманы осы ми­нистрліктің Мем­ле­кет­тік бас­қару жүйесін да­мы­ту де­пар­­та­менті дирек­т­оры­­ның орын­ба­сары Динара Құ­лым­бетова мен Эконо­мика­­лық зерттеу­лер инс­титуты мем­лекеттік ор­ган­дар қыз­меті­нің тиімді­лі­гін ба­ға­лау орталы­ғы­ның же­тек­ш­ісі Са­бина Са­диева да то­лық­ты­рып, жинал­ға­ндарға қазақ­стан­дық бағалау­дың бар­лық қыр­ла­рын ашып берді. Олар бақы­лау жұмысын қада­ға­л­айт­ын Пре­­­зидент Әкім­шілігі өз­дерін мем­­­ле­­кет­тік қызмет­кер­­лер­дің қыз­­­ме­тіндегі кемші­лі­кте­р­ді тап­­­қан­да жазалауға емес, тү­зе­туге ба­ғыттайтынын да атап өтті.

Одан әрі қазақстандық әріп­­­тес­­­­­терінің сөздерін қол­дап және бұ­дан өздеріне үл­кен са­бақ ала­ты­нын айтып Эсто­ния, Гру­зия және Әзербай­жан­­нан кел­ген мамандар сөй­­л­еді. Деген­мен олардың ара­сын­­да сын айтып, жұмысты жетіл­­ді­ре түсу бағытында ой қос­қан­­дар да болды. Мәселен, Эсто­­ния өкі­лі көп ақпараттан гөрі, көр­сет­­­кіш­тердің көбірек болғаны ба­ға­лау нәтижесінің сапасын аны­ғырақ көрсететінін атап өтті. Ал Әзербайжан өкілі бағалау жұмысына үкіметтік емес ұйым­дарды көбірек тартудың тиім­ділігі туралы айтты.

Қорыта айтқанда, семинар мемлекеттік қызметтің тиімді­лігін бағалау жұмысында нақты тәжірибелер, инновациялар мен перспективалық әдіснамалармен бөлісуге өте пайдалы диалогтық алаң болды. Біз шараны ұйым­дас­тырушы, Өңірлік хаб бас­қару­­шы комитетінің төраға­сы Әлихан Байменовпен әңгімелес­кенімізде ол семинардың дітте­ген мақсатына жеткенін айту­мен қатар өзінің кейбір ұсыныс­тарын да білдірді. Мәселен, ол мемлекеттік органдар қызметі­нің тиімділігін бағалау мін­детін болашақта Республикалық бюд­жет­­тің атқарылуын бақы­­лау жө­нін­­дегі есеп комитетінің құзы­­­ры­на берген дұрыс болар еді деді. «Есеп комитеті бұрын­ғы­­­дай аталғанымен қазір оның ма­қ­сат-міндеттері кеңейіп отыр. Мәсе­лен, аталған мекеме қар­жы­ны заң бойынша жұм­сауды ғана емес, жұмсалған қар­жының тиімділігін де анық­тайды. Баға­лау жүйесінің мақ­саты да соған жақын. Сол себепті Еуро­па елдерінің көбісінде аудит жүйесі мен бағалау жүйесі бірік­кен. Бұл мемлекеттік ресурс­тарды да тиімді жұмсауға мүмкіндік береді. Есеп коми­теті – тікелей Прези­дентке бағы­натын орган. Сон­дықтан ол үкі­меттік орган­дар­дың жұмы­сын тәуелсіз ба­ғалай алады», деді Ә.Байменов.

Төрағаның сөзінен ал­­дағы уақытта аймақтық семи­нар да өткізілетіні белгілі болды. Онда Оңтүстік Корея, Э­с­­то­­ния сияқты елдердің мем­ле­кет­­­тік қызмет көрсету сала­сын­­­дағы озық тәжірибелері таныс­тырылмақ.

Жақсыбай САМРАТ,
«Егемен Қазақстан» – Ыстанбұлдан

СОҢҒЫ ЖАҢАЛЫҚТАР

15.10.2018

Қазақстан Президенті «Ақтөбе» индустриялық аймағына барды

15.10.2018

Елбасы «ACE Tennis Center» теннис орталығына барды

15.10.2018

Нұрсұлтан Назарбаев Мұз сарайын аралап көрді

15.10.2018

Мемлекет басшысы Ақтөбедегі «Аяла» балаларды сауықтыру орталығына барды

15.10.2018

Елбасы «DaruZharygy» жауапкершілігі шектеулі серіктестігінің офтальмология орталығына барды

15.10.2018

«Қазақ радиолары» ЖШС-ның Бас директоры тағайындалды

15.10.2018

Брексит: келісімге қол жетпеді

15.10.2018

Геннадий Шиповских: Мұғалім мәртебесін асқақтату еліміз үшін аса маңызды (ВИДЕО)

15.10.2018

Сенаторлар Атырау қалалық Бизнес және құқық колледжінде кездесу өткізді

15.10.2018

Станимир Стоилов: Әлеуетін толық көрсете алмай жүрген футболшылар бар

15.10.2018

Павлодарда құрылысы ұзаққа созылған 25 нысан анықталды

15.10.2018

Елбасы жұмыс сапарымен Ақтөбе облысына барды

15.10.2018

Қыздар университеті «Туған жерге тағзым» жобасын жүзеге асыруға кірісті

15.10.2018

«Ұстаз мәртебесі туралы» заңды әзірлеуге салалық кәсіподақ белсенді түрде атсалысады

15.10.2018

Өзбекстанда импорт өсіп, экспорт көрсеткіші төмендеді

15.10.2018

Нұрсұлтан Назарбаев Арыстанбек Мұхамедиұлын қабылдады

15.10.2018

Мұратхан Шүкеев Жамбыл облысы әкімінің орынбасары болып тағайындалды

15.10.2018

Теннисшілердің әлемдік рейтингі жаңартылды

15.10.2018

Ұшқындағы үшем

15.10.2018

Армения әскері Таулы Қарабаққа қатысты атысты тоқтату режимін бұзды

ТАҒЫ ЖҮКТЕУ
КОЛУМНИСТЕР

Жолдыбай БАЗАР, «Егемен Қазақстан»

Izgilikke shaqyrý iriliktiń belgisi

Bıylǵy 10-11 qazan kúnderi Astanada ótken Álemdik jáne dástúrli dinder kóshbasshylarynyń dástúrli siezi óziniń halyqaralyq aýqymdaǵy asa mańyzdy únqatysý alańy ekenin taǵy bir ret dáleldedi.

Арнұр АСҚАР, «Егемен Қазақстан»

Jer emgender oza ma, toza ma?

Jalpy, bizdiń halyqtyń arman-maqsatynyń bir ushyǵy qashan da jermen baılanysty sıaqty. Jerdi keńeıtý, jerdi qorǵaý, jerdi óńdeý, jerdi qurmetteý... Mentalıtetimiz jerge jaqyn. Bul basqa halyqtarda olaı emes degen sózimiz emes, biraq bizdiń halyq úshin tym erekshe sıaqty. 

Анар ТӨЛЕУХАНҚЫЗЫ, «Егемен Қазақстан»

Qatygezdik vırýsy

О́tken ǵasyrdyń 80-jyldary rejısser R.Bykovtyń «Chýchelo» atty fılmi Odaq kólemindegi búkil eldi shýlatqan bolatyn. Kishkentaı ǵana 6 oqıtyn balalardyń boıynan sonshalyqty qatygezdikti kórgen qazaq qaýymy, bálesinen aýlaq, qalada ósken ózge ulttyń qatybastary ábden buzylyp ba­rady eken, bizdiń balalarymyzdan, keleshegimizden aýlaq dep shoshyǵan. Ol kezde mundaı zulymdyq qazaq balasynda kezdespeıtin jat qylyq sanalatyn. 

Қарашаш ТОҚСАНБАЙ, «Егемен Қазақстан»

О́mir kúzetindegi meıirim

Otbasylyq jáne jeke basynyń jaǵdaıyna baılanysty Germanıadaǵy oqýynan eriksiz qol úzip, týǵan jerge oralǵan Ǵabıt Nurhanuly esimdi azamattyń feısbýktegi jazbasy kóńilge túrli oı saldy. Elimizdegi densaýlyq saqtaý salasyndaǵy kóptegen túıtkildi synaǵan avtor nemis halqynan kóp nárseni úırenýimiz kerek deıdi.

Арнұр АСҚАР, «Егемен Қазақстан»

Týrızmdi damytý qonaqjaılyqtan bastalady

Tetigin tapqan elder týrızm salasyn sarqylmaıtyn tabys kózine aınaldyryp alǵan. Qyzyǵa qarap otyrsaq, bul saladan qyrýar qarajat túsetinin aıtpaǵanda, kóptegen jumys orny ashylyp,  eldiń tórtkúl álemge jaqsy aty shyǵyp jatady eken.  Al kez kelgen qonaqtyń kóńilin tabýǵa eń birinshi ashyq-jarqyn qabaǵyń, odan keıin dámdi tamaǵyń kerek ekeni álmısaqtan belgili aksıoma emes pe.  

ҰҚСАС ЖАҢАЛЫҚТАР

Тағы да оқу

Пікірлер(0)

Пікір қосу