Ыстанбұлда «Баға­­лау саласының ұлттық әлеуеті» атты конференция өтті

Кез келген мемлекеттің негізгі мақсаты – өз хал­қы­ның әл-қуатын арттыру. Ал халықтың әл-қуаты экономикалық қа­жет­тілікті өтеумен ғана емес, мемлекеттік қызмет көр­сетулерді жоғары деңгейде жүзеге асыру арқылы да артады.

Егемен Қазақстан
20.10.2017 1095

Қазақстанда Мемлекеттік қыз­­­мет көр­сету жүйесі әлем­нің ал­­дың­ғы қатарлы тәжіри­бе­ле­рі­не жақын­дап келеді. Оған Қазақ­­стан­да құрылған БҰҰ Даму Бағ­­дар­л­а­масының Мемлекет­тік қыз­­мет саласындағы Астана­дағы Өңір­­лік хабы да игі әсерін тигізіп келеді.

Түркияның Ыстанбұл қала­сын­да осы ұйым Қазақстан Үкі­меті мен БҰҰ Даму бағдар­лама­сы­ның қолдауымен БҰҰ-ның «Баға­­лау саласының ұлттық әлеуеті» атты 115 мемлекеттің өкіл­­дері қатысатын ғаламдық кон­­фе­­р­ен­циясының шеңберінде «Баға­­лау­дың ұлттық жүйесін құру: Қазақстан тәжірибесі» атты се­минар өткізді. Отыздан астам мемлекеттің өкілдері қа­тыс­­қан семинарды Астанадағы Өңір­­­лік хабтың Басқару коми­те­ті­­­нің төрағасы Әлихан Бай­менов ашып, жүргізіп отырды. Ол мемлекеттік қызметтің тиім­ді­лігін жетілдіруде бағалау жү­йе­с­інің сапалы жүр­гізі­луі­нің ма­ңыз­дылығы зор екенін атап өтті. Құт­тықтау сөз­дер ай­тыл­ған­нан кейін Қазақ­стан Ұлт­тық эко­но­мика ми­нистрі­нің орын­­­ба­сары Айбатыр Жұма­ғұлов мем­лекеттік қызметті ба­­ға­­­лау жү­йе­сінің барысы тура­лы баян­дады. Ол семинарға қа­ты­­­су­­шыларға Қазақстандағы мем­­­ле­кеттік қызметті бағалау жү­йе­­­сінің тарихи және әкімші­лік алғышарттары, негізгі тетік­тері және әдістемесінің қалай қалып­тас­қаны туралы кеңінен ай­тып берді. Соның ішінде мем­ле­кет­тік қызметтерді бас­қ­ару са­па­сы­ның тізілім, стандарт және регл­амент сияқты көр­сет­кіш­теріне жеке-жеке тоқ­та­лып өтті. 2016 жылы мем­ле­кет­тік органдар осы көрсет­кіш­­терді «Аза­­мат­тарға арналған үкімет» кор­­по­рациясына беріп, азамат­тар электронды формат шең­берінде ала бастағаны да айтылды. Барлық қызметтің 75 пайызы аталған корпорацияға беріл­ген екен. Осы жылы аза­мат­тарға бар­­­лы­ғы 143,7 млн мемлекеттік қыз­­­мет­­­тер көрсетіліп, оның 73 па­­­йы­­зы­­на қанағаттанарлық ба­ға бе­­ріл­ген. Алайда жоғарыда атал­­­­ған әдіс­т­ер­мен бағалау бары­­сын­­да 10,7 мың жағдайда мем­­ле­кет­­тік ор­гандар қызмет көр­­­сету мер­­­зімін белгіленген уақ­ыт­­­тан ұзар­­тып, созып жібер­ген. Ал жал­­пы айт­қан­да, қыз­мет­тер са­ны 15 па­йыз­ға арт­қан. Соң­ғы 7 жыл­­да қыз­мет көр­сету мер­зімін со­зып жіберу жағдай­лары 46 есеге азайған.

А.Жұмағұловтың баянда­­масындағы деректерге қараған­­да, қыз­мет көрсетулерді бағалау бойынша берілген ұпай саны бойынша, алдыңғы орында Ұлт­тық экономика министрлігі, ал соң­ғы орында Сыртқы істер ми­­нистрлігі келеді. Облыстар мен республикалық дәрежедегі қала­­лар арасында бірінші орын­ды Алматы қаласы ұстап тұрса, көш соңында Алматы об­лы­сының әкімдігі қалған. Қыз­мет көрсетуде ақпараттық тех­но­логияларды қолдану бойын­ша бірінші орында Сол­түс­тік Қазақстан, ал соңғы орында Атырау облысы келеді. Өкі­ніш­ке қарай, мемлекеттік қызмет­шілердің еңбек жүктемесінің нормадан артық болуы да қыз­мет көрсету сапасын төмен­детуде. Мәселен, апталық еңбек жүктемесі 40 сағат болған­да Ден­саулық сақтау министр­лігі­­нің қызметкерлері орташа ал­ғанда 14,5 сағат артық жұ­мыс істейді екен. Ең аз деген Ұлт­тық экономика министрлігі қызмет­керлерінің өзі апталық норманы 4,5 сағатқа арттырып жіберген.

Мемлекеттік қызмет көр­се­ту­­дің сапалылығы азаматтар­дың арыз-шағымдарын әділетті қа­рап, дұрыс шешім қабылда­ға­ны­­­нан да көрінеді. Өткен жы­­­лы мем­­ле­­кеттік органдар қа­за­қ­­­­­стан­­­­ды­қ­­тар­дың 1 млн 300 мың­­­­­нан ар­тық арыз-шағымын қа­рап, соның 50 пайызын қана­ғат­­­­тан­­­­дырған екен. Алайда 7 мың­­­ға жуық арыз уақытында қаралмаған.

Қазақстан Үкіметінің мем­ле­­к­ет­­­тік қызмет көрсету­лер­дегі тә­жі­­рибесі жиналған маман­дар­дың қызығушылығын тудыр­ды. Бұл жөніндегі баяндаманы осы ми­нистрліктің Мем­ле­кет­тік бас­қару жүйесін да­мы­ту де­пар­­та­менті дирек­т­оры­­ның орын­ба­сары Динара Құ­лым­бетова мен Эконо­мика­­лық зерттеу­лер инс­титуты мем­лекеттік ор­ган­дар қыз­меті­нің тиімді­лі­гін ба­ға­лау орталы­ғы­ның же­тек­ш­ісі Са­бина Са­диева да то­лық­ты­рып, жинал­ға­ндарға қазақ­стан­дық бағалау­дың бар­лық қыр­ла­рын ашып берді. Олар бақы­лау жұмысын қада­ға­л­айт­ын Пре­­­зидент Әкім­шілігі өз­дерін мем­­­ле­­кет­тік қызмет­кер­­лер­дің қыз­­­ме­тіндегі кемші­лі­кте­р­ді тап­­­қан­да жазалауға емес, тү­зе­туге ба­ғыттайтынын да атап өтті.

Одан әрі қазақстандық әріп­­­тес­­­­­терінің сөздерін қол­дап және бұ­дан өздеріне үл­кен са­бақ ала­ты­нын айтып Эсто­ния, Гру­зия және Әзербай­жан­­нан кел­ген мамандар сөй­­л­еді. Деген­мен олардың ара­сын­­да сын айтып, жұмысты жетіл­­ді­ре түсу бағытында ой қос­қан­­дар да болды. Мәселен, Эсто­­ния өкі­лі көп ақпараттан гөрі, көр­сет­­­кіш­тердің көбірек болғаны ба­ға­лау нәтижесінің сапасын аны­ғырақ көрсететінін атап өтті. Ал Әзербайжан өкілі бағалау жұмысына үкіметтік емес ұйым­дарды көбірек тартудың тиім­ділігі туралы айтты.

Қорыта айтқанда, семинар мемлекеттік қызметтің тиімді­лігін бағалау жұмысында нақты тәжірибелер, инновациялар мен перспективалық әдіснамалармен бөлісуге өте пайдалы диалогтық алаң болды. Біз шараны ұйым­дас­тырушы, Өңірлік хаб бас­қару­­шы комитетінің төраға­сы Әлихан Байменовпен әңгімелес­кенімізде ол семинардың дітте­ген мақсатына жеткенін айту­мен қатар өзінің кейбір ұсыныс­тарын да білдірді. Мәселен, ол мемлекеттік органдар қызметі­нің тиімділігін бағалау мін­детін болашақта Республикалық бюд­жет­­тің атқарылуын бақы­­лау жө­нін­­дегі есеп комитетінің құзы­­­ры­на берген дұрыс болар еді деді. «Есеп комитеті бұрын­ғы­­­дай аталғанымен қазір оның ма­қ­сат-міндеттері кеңейіп отыр. Мәсе­лен, аталған мекеме қар­жы­ны заң бойынша жұм­сауды ғана емес, жұмсалған қар­жының тиімділігін де анық­тайды. Баға­лау жүйесінің мақ­саты да соған жақын. Сол себепті Еуро­па елдерінің көбісінде аудит жүйесі мен бағалау жүйесі бірік­кен. Бұл мемлекеттік ресурс­тарды да тиімді жұмсауға мүмкіндік береді. Есеп коми­теті – тікелей Прези­дентке бағы­натын орган. Сон­дықтан ол үкі­меттік орган­дар­дың жұмы­сын тәуелсіз ба­ғалай алады», деді Ә.Байменов.

Төрағаның сөзінен ал­­дағы уақытта аймақтық семи­нар да өткізілетіні белгілі болды. Онда Оңтүстік Корея, Э­с­­то­­ния сияқты елдердің мем­ле­кет­­­тік қызмет көрсету сала­сын­­­дағы озық тәжірибелері таныс­тырылмақ.

Жақсыбай САМРАТ,
«Егемен Қазақстан» – Ыстанбұлдан

СОҢҒЫ ЖАҢАЛЫҚТАР

27.05.2018

BI Marathon-ға әлемнің 20 елінен 7200 адам қатысты

27.05.2018

Жүкембаев WBC Continental чемпионы атанды

27.05.2018

Қазақстандық әуе компаниясы Еуропаға алғашқы рейсін орындады

27.05.2018

Әзілхан Нұршайықовпен үш кездесу

27.05.2018

Б.Сағынтаев Қостанай өңірінің бизнес өкілдерімен кездесу өткізді

27.05.2018

Фариза ақын туралы естелік кітап жарық көрді

27.05.2018

Алматыда «Журналистика және сандық Қазақстан» форумы өтті

27.05.2018

Алматы облысында «Мерейлі отбасы» байқауы бесінші рет өтті

27.05.2018

«Арландар» WSB финалына шықты

27.05.2018

 «Реал» үш жыл қатарынан Чемпиондар лигасын жеңіп алды

27.05.2018

Өскеменде 210 жас сарбаз әскери ант қабылдады

27.05.2018

Ақмола облысында қар жаууы ықтимал

27.05.2018

Қазақстан мен Әзербайжан сыртқы істер министрліктері консультациялар өткізді

27.05.2018

Ақтаудағы шаңды дауылдан бірнеше рейс бөгеліп қалған

27.05.2018

Атырауда таңғы жаттығуға 2 мыңға жуық қала тұрғыны қатысты

27.05.2018

Алматыда мемлекеттік күзет сарбаздары ант қабылдады

26.05.2018

Оңтүстік және Солтүстік Корея көшбасшылары екінші рет кездесті

26.05.2018

Астанада «Қолөнер – рухани жаңғырудың жарқын жолы» атты шеберлік сыныбы өтті

26.05.2018

Қазақстанның барлық балалары ТОКАМАК ғылыми орталығымен танысулары қажет - Даниал Ахметов

26.05.2018

150-ден астам студент Ақтөбе облысы әкімінің шәкіртақысын иеленді

ТАҒЫ ЖҮКТЕУ
КОЛУМНИСТЕР

Жолдыбай БАЗАР, «Егемен Қазақстан»

Діни еркіндік пен бетімен кетушілікті ажырата білейік

Қазақта «Дінің тұрсын дін аман» деген ізгі тілекке негізделген, жамағат жиі айтып жүретін нақыл сөз бар. Осы нақылдың ішкі өзегіне тереңірек үңілетін болсаңыз, оның мән-маңызының қаншалықты жоғары екенін аңғармай қалуыңыз мүмкін емес.

Арнұр АСҚАР, «Егемен Қазақстан»

Жаһандық экономика жаңғырығы

Соңғы жылдары әлемдік экономикада өсім көлемі төмендеп, халықаралық сауданың даму қарқыны баяулағаны мәлім. Отандық сарапшылардың пайымдауынша, жаһандық саясаттағы қатынастардың күрделене түскеніне байланысты биылғы жылы да экономикалық көрсеткіштер көңіл көншітерлік деңгейге көтерілмеуі мүмкін. 

Талғат БАТЫРХАН, Егемен Қазақстан

Музей – тарихпен тілдесу мүйісі

Аспан асты, жер үстінде өсіп-өн­ген қай халықтың болмасын адамзат тари­хы­нан алар орны олардың ғаламдық өрке­ниет көшін ілгерілетуге қосқан ірілі-ұсақ­ты жетістіктерімен өлшенері талас тудырмаса керек. 

Сүлеймен МӘМЕТ, «Егемен Қазақстан»

Мәселе мамандық таңдауда емес, оқу бітірген соң жұмыс табуда

Абайдың жиырма бесінші сөзіндегі «Мына мен айтқан жол – мал аяр жол емес. Құдайдан қорық, пендеден ұял, балаң бала болсын десең – оқыт, мал аяма! Әйтпесе бір ит қазақ болып қалған соң, саған рақат көрсетер ме, өзі рақат көрер ме, яки жұртқа рақат көрсетер ме?» деген қағидаға табан тіреген қазақ ұл-қызын оқытуға ұмтылумен келеді.       G M T     Определить языкАзербайджанскийАлбанскийАнглийскийАрабскийАрмянскийАфрикаансБаскскийБелорусскийБенгальскийБирманскийБолгарскийБоснийскийВаллийскийВенгерскийВьетнамскийГалисийскийГреческийГрузинскийГуджаратиДатскийЗулуИвритИгбоИдишИндонезийскийИрландскийИсландскийИспанскийИтальянскийЙорубаКазахскийКаннадаКаталанскийКитайский (Упр)Китайский (Трад)КорейскийКреольский (Гаити)КхмерскийЛаосскийЛатинскийЛатышскийЛитовскийМакедонскийМалагасийскийМалайскийМалайяламМальтийскийМаориМаратхиМонгольскийНемецкийНепалиНидерландскийНорвежскийПанджабиПерсидскийПольскийПортугальскийРумынскийРусскийСебуанскийСербскийСесотоСингальскийСловацкийСловенскийСомалиСуахилиСуданскийТагальскийТаджикскийТайскийТамильскийТелугуТурецкийУзбекскийУкраинскийУрдуФинскийФранцузскийХаусаХиндиХмонгХорватскийЧеваЧешскийШведскийЭсперантоЭстонскийЯванскийЯпонский   АзербайджанскийАлбанскийАнглийскийАрабскийАрмянскийАфрикаансБаскскийБелорусскийБенгальскийБирманскийБолгарскийБоснийскийВаллийскийВенгерскийВьетнамскийГалисийскийГреческийГрузинскийГуджаратиДатскийЗулуИвритИгбоИдишИндонезийскийИрландскийИсландскийИспанскийИтальянскийЙорубаКазахскийКаннадаКаталанскийКитайский (Упр)Китайский (Трад)КорейскийКреольский (Гаити)КхмерскийЛаосскийЛатинскийЛатышскийЛитовскийМакедонскийМалагасийскийМалайскийМалайяламМальтийскийМаориМаратхиМонгольскийНемецкийНепалиНидерландскийНорвежскийПанджабиПерсидскийПольскийПортугальскийРумынскийРусскийСебуанскийСербскийСесотоСингальскийСловацкийСловенскийСомалиСуахилиСуданскийТагальскийТаджикскийТайскийТамильскийТелугуТурецкийУзбекскийУкраинскийУрдуФинскийФранцузскийХаусаХиндиХмонгХорватскийЧеваЧешскийШведскийЭсперантоЭстонскийЯванскийЯпонский                     Звуковая функция ограничена 200 символами     Настройки : История : Обратная связь : Donate Закрыть

Думан АНАШ, «Егемен Қазақстан»

Мектеп вальсі туралы ой

Соңғы қоңырау – мектеп бітіруші түлектердің жанын тербететін аяулы сәт. Алабұртқан сезім, алып-ұшқан арман, үміт пен күдік. Одан өзге? Мектеп вальсі. Иә, мектеп вальсі туралы әр жүрек түкпірінде жазылмаған бір-бір шығарма бар шығар. Бұл – мектеп қабырғасымен, дос-құрбылармен ғана қоштасу емес, іште бұғып жатқан мөлдір, алғашқы алақұйын сезімдермен де қоштасу.

Тағы да оқу

Пікірлер(0)

Пікір қосу