Ыстанбұлда «Баға­­лау саласының ұлттық әлеуеті» атты конференция өтті

Кез келген мемлекеттің негізгі мақсаты – өз хал­қы­ның әл-қуатын арттыру. Ал халықтың әл-қуаты экономикалық қа­жет­тілікті өтеумен ғана емес, мемлекеттік қызмет көр­сетулерді жоғары деңгейде жүзеге асыру арқылы да артады.

Егемен Қазақстан
20.10.2017 999

Қазақстанда Мемлекеттік қыз­­­мет көр­сету жүйесі әлем­нің ал­­дың­ғы қатарлы тәжіри­бе­ле­рі­не жақын­дап келеді. Оған Қазақ­­стан­да құрылған БҰҰ Даму Бағ­­дар­л­а­масының Мемлекет­тік қыз­­мет саласындағы Астана­дағы Өңір­­лік хабы да игі әсерін тигізіп келеді.

Түркияның Ыстанбұл қала­сын­да осы ұйым Қазақстан Үкі­меті мен БҰҰ Даму бағдар­лама­сы­ның қолдауымен БҰҰ-ның «Баға­­лау саласының ұлттық әлеуеті» атты 115 мемлекеттің өкіл­­дері қатысатын ғаламдық кон­­фе­­р­ен­циясының шеңберінде «Баға­­лау­дың ұлттық жүйесін құру: Қазақстан тәжірибесі» атты се­минар өткізді. Отыздан астам мемлекеттің өкілдері қа­тыс­­қан семинарды Астанадағы Өңір­­­лік хабтың Басқару коми­те­ті­­­нің төрағасы Әлихан Бай­менов ашып, жүргізіп отырды. Ол мемлекеттік қызметтің тиім­ді­лігін жетілдіруде бағалау жү­йе­с­інің сапалы жүр­гізі­луі­нің ма­ңыз­дылығы зор екенін атап өтті. Құт­тықтау сөз­дер ай­тыл­ған­нан кейін Қазақ­стан Ұлт­тық эко­но­мика ми­нистрі­нің орын­­­ба­сары Айбатыр Жұма­ғұлов мем­лекеттік қызметті ба­­ға­­­лау жү­йе­сінің барысы тура­лы баян­дады. Ол семинарға қа­ты­­­су­­шыларға Қазақстандағы мем­­­ле­кеттік қызметті бағалау жү­йе­­­сінің тарихи және әкімші­лік алғышарттары, негізгі тетік­тері және әдістемесінің қалай қалып­тас­қаны туралы кеңінен ай­тып берді. Соның ішінде мем­ле­кет­тік қызметтерді бас­қ­ару са­па­сы­ның тізілім, стандарт және регл­амент сияқты көр­сет­кіш­теріне жеке-жеке тоқ­та­лып өтті. 2016 жылы мем­ле­кет­тік органдар осы көрсет­кіш­­терді «Аза­­мат­тарға арналған үкімет» кор­­по­рациясына беріп, азамат­тар электронды формат шең­берінде ала бастағаны да айтылды. Барлық қызметтің 75 пайызы аталған корпорацияға беріл­ген екен. Осы жылы аза­мат­тарға бар­­­лы­ғы 143,7 млн мемлекеттік қыз­­­мет­­­тер көрсетіліп, оның 73 па­­­йы­­зы­­на қанағаттанарлық ба­ға бе­­ріл­ген. Алайда жоғарыда атал­­­­ған әдіс­т­ер­мен бағалау бары­­сын­­да 10,7 мың жағдайда мем­­ле­кет­­тік ор­гандар қызмет көр­­­сету мер­­­зімін белгіленген уақ­ыт­­­тан ұзар­­тып, созып жібер­ген. Ал жал­­пы айт­қан­да, қыз­мет­тер са­ны 15 па­йыз­ға арт­қан. Соң­ғы 7 жыл­­да қыз­мет көр­сету мер­зімін со­зып жіберу жағдай­лары 46 есеге азайған.

А.Жұмағұловтың баянда­­масындағы деректерге қараған­­да, қыз­мет көрсетулерді бағалау бойынша берілген ұпай саны бойынша, алдыңғы орында Ұлт­тық экономика министрлігі, ал соң­ғы орында Сыртқы істер ми­­нистрлігі келеді. Облыстар мен республикалық дәрежедегі қала­­лар арасында бірінші орын­ды Алматы қаласы ұстап тұрса, көш соңында Алматы об­лы­сының әкімдігі қалған. Қыз­мет көрсетуде ақпараттық тех­но­логияларды қолдану бойын­ша бірінші орында Сол­түс­тік Қазақстан, ал соңғы орында Атырау облысы келеді. Өкі­ніш­ке қарай, мемлекеттік қызмет­шілердің еңбек жүктемесінің нормадан артық болуы да қыз­мет көрсету сапасын төмен­детуде. Мәселен, апталық еңбек жүктемесі 40 сағат болған­да Ден­саулық сақтау министр­лігі­­нің қызметкерлері орташа ал­ғанда 14,5 сағат артық жұ­мыс істейді екен. Ең аз деген Ұлт­тық экономика министрлігі қызмет­керлерінің өзі апталық норманы 4,5 сағатқа арттырып жіберген.

Мемлекеттік қызмет көр­се­ту­­дің сапалылығы азаматтар­дың арыз-шағымдарын әділетті қа­рап, дұрыс шешім қабылда­ға­ны­­­нан да көрінеді. Өткен жы­­­лы мем­­ле­­кеттік органдар қа­за­қ­­­­­стан­­­­ды­қ­­тар­дың 1 млн 300 мың­­­­­нан ар­тық арыз-шағымын қа­рап, соның 50 пайызын қана­ғат­­­­тан­­­­дырған екен. Алайда 7 мың­­­ға жуық арыз уақытында қаралмаған.

Қазақстан Үкіметінің мем­ле­­к­ет­­­тік қызмет көрсету­лер­дегі тә­жі­­рибесі жиналған маман­дар­дың қызығушылығын тудыр­ды. Бұл жөніндегі баяндаманы осы ми­нистрліктің Мем­ле­кет­тік бас­қару жүйесін да­мы­ту де­пар­­та­менті дирек­т­оры­­ның орын­ба­сары Динара Құ­лым­бетова мен Эконо­мика­­лық зерттеу­лер инс­титуты мем­лекеттік ор­ган­дар қыз­меті­нің тиімді­лі­гін ба­ға­лау орталы­ғы­ның же­тек­ш­ісі Са­бина Са­диева да то­лық­ты­рып, жинал­ға­ндарға қазақ­стан­дық бағалау­дың бар­лық қыр­ла­рын ашып берді. Олар бақы­лау жұмысын қада­ға­л­айт­ын Пре­­­зидент Әкім­шілігі өз­дерін мем­­­ле­­кет­тік қызмет­кер­­лер­дің қыз­­­ме­тіндегі кемші­лі­кте­р­ді тап­­­қан­да жазалауға емес, тү­зе­туге ба­ғыттайтынын да атап өтті.

Одан әрі қазақстандық әріп­­­тес­­­­­терінің сөздерін қол­дап және бұ­дан өздеріне үл­кен са­бақ ала­ты­нын айтып Эсто­ния, Гру­зия және Әзербай­жан­­нан кел­ген мамандар сөй­­л­еді. Деген­мен олардың ара­сын­­да сын айтып, жұмысты жетіл­­ді­ре түсу бағытында ой қос­қан­­дар да болды. Мәселен, Эсто­­ния өкі­лі көп ақпараттан гөрі, көр­сет­­­кіш­тердің көбірек болғаны ба­ға­лау нәтижесінің сапасын аны­ғырақ көрсететінін атап өтті. Ал Әзербайжан өкілі бағалау жұмысына үкіметтік емес ұйым­дарды көбірек тартудың тиім­ділігі туралы айтты.

Қорыта айтқанда, семинар мемлекеттік қызметтің тиімді­лігін бағалау жұмысында нақты тәжірибелер, инновациялар мен перспективалық әдіснамалармен бөлісуге өте пайдалы диалогтық алаң болды. Біз шараны ұйым­дас­тырушы, Өңірлік хаб бас­қару­­шы комитетінің төраға­сы Әлихан Байменовпен әңгімелес­кенімізде ол семинардың дітте­ген мақсатына жеткенін айту­мен қатар өзінің кейбір ұсыныс­тарын да білдірді. Мәселен, ол мемлекеттік органдар қызметі­нің тиімділігін бағалау мін­детін болашақта Республикалық бюд­жет­­тің атқарылуын бақы­­лау жө­нін­­дегі есеп комитетінің құзы­­­ры­на берген дұрыс болар еді деді. «Есеп комитеті бұрын­ғы­­­дай аталғанымен қазір оның ма­қ­сат-міндеттері кеңейіп отыр. Мәсе­лен, аталған мекеме қар­жы­ны заң бойынша жұм­сауды ғана емес, жұмсалған қар­жының тиімділігін де анық­тайды. Баға­лау жүйесінің мақ­саты да соған жақын. Сол себепті Еуро­па елдерінің көбісінде аудит жүйесі мен бағалау жүйесі бірік­кен. Бұл мемлекеттік ресурс­тарды да тиімді жұмсауға мүмкіндік береді. Есеп коми­теті – тікелей Прези­дентке бағы­натын орган. Сон­дықтан ол үкі­меттік орган­дар­дың жұмы­сын тәуелсіз ба­ғалай алады», деді Ә.Байменов.

Төрағаның сөзінен ал­­дағы уақытта аймақтық семи­нар да өткізілетіні белгілі болды. Онда Оңтүстік Корея, Э­с­­то­­ния сияқты елдердің мем­ле­кет­­­тік қызмет көрсету сала­сын­­­дағы озық тәжірибелері таныс­тырылмақ.

Жақсыбай САМРАТ,
«Егемен Қазақстан» – Ыстанбұлдан

СОҢҒЫ ЖАҢАЛЫҚТАР

19.02.2018

Білім мен ғылымдағы биылғы жаңашылдықтар қандай?

19.02.2018

Ақордада «Рухани жаңғыруды» жүзеге асыру барысы талқыланды

19.02.2018

Әлеуметтік әділеттілік жолы

19.02.2018

Жаһандық қауіп арта бастады

19.02.2018

Көшбасшылық феномені

19.02.2018

Экономикалық өсім – ел несібесі

18.02.2018

Иранда 60 жолаушысы бар ұшақ апатқа ұшырады

18.02.2018

Эфиопияда төтенше жағдай жарияланды

18.02.2018

18 ақпанға арналған ауа райы болжамы

18.02.2018

Өскеменнің әкімі грейдермен қар тазалады

17.02.2018

Асқар Жұмағалиев Шымкентте цифрландыру жобаларымен танысты

17.02.2018

Білім министрлігі балалардың әлеуметтік желілердегі белсендігін бақылауға шақырды

17.02.2018

Головкин - "Канело" екінші жекпе-жегіне арналған трейлер шықты

17.02.2018

Жанат Жақиянов кәсіби бокстағы карьерасын аяқтады

17.02.2018

Болгарияда Қазақстан туралы деректі фильмдер көрсетіледі

17.02.2018

Астанада тұңғыш рет инклюзивті спорт фестивалі өтеді

17.02.2018

Нұрсұлтан Назарбаевтың Қытайдың CCTV арнасына берген сұхбаты жарияланды (видео)

17.02.2018

Павлодарда Достық фестивалі өтті

17.02.2018

Мексиканың оңтүстігінде 7.2 балдық жер сілкінісі болды

17.02.2018

Белгілі жазушы-драматург Рахымжан Отарбаев дүниеден өтті

ТАҒЫ ЖҮКТЕУ
КОЛУМНИСТЕР

Жылқыбай ЖАҒЫПАРҰЛЫ, «Егемен Қазақстан»

Әлеуметтік әділеттілік жолы

Енді ғана тағайындалған Еңбек және халықты әлеуметтік қорғау ми­нистрі Мәдина Әбілқасымова Үкімет отырысындағы өзінің алғашқы баян­дамасында « МӘМС жүйесін енгізуді бастау үшін үстіміздегі жылы толық­қанды дайындық жұмыстары қам­тамасыз етілетін болады» деп атап көр­сетті. 

Жақсыбай САМРАТ, «Егемен Қазақстан»

Жаһандық қауіп арта бастады

Жақында АҚШ өзінің жаңа ядро­лық стратегиясын жариялады. Он­да қандай қауіп болған жағдайда Пента­гонның аждаһа қаруға жүгіне­тіні нақты айтылған. 

Қорғанбек АМАНЖОЛ, «Егемен Қазақстан»

Пассионар

Гумилев анықтамасына жүгін­сек,­ пассионарлық – жұлдыздардың әсе­рімен, табиғат пен тарихаттың қи­лы­ дүмпулерімен қайталанып тұра­тын­ заңды құбылыс. Пассио­нарлар бой­­­ларында тасыған күш-қуат­ты, жү­рек­теріндегі жалын жі­гер­ді айнала тө­ңірегін, келе-келе күллі қауым-жұр­тын өзгерту ора­йын­дағы мақсатты жұ­мысқа жұм­сайды. Олай болса, пассио­нарларды қоғамдық қозғалыстың не­ғұрлым белсенді тегершіктері, жа­ңа­шылдар, жасампаздар десек те жа­раса­ды.

Сейфолла ШАЙЫНҒАЗЫ, «Егемен Қазақстан»

Айтушың қандай, ағайын?

«Айтушы ақылды болса, тыңдау­шы дана болады» дейді халық ма­қа­лы. Осы бір тәмсілдің өн бойында үл­кен ұлағат жатқанына шек кел­ті­ру­дің өзі күнә. 

Думан АНАШ, «Егемен Қазақстан»

Блокчейн: сый мен сын

Таяуда Үкіметтің кеңейтілген отырысында Мемлекет басшысы Қаржы министріне қарата айтқан сөзінде блокчейн технологиясын са­лық жинау жүйесінде қолдануды құп­таған болатын. Бұл – бүкіл әлем­ге сыйы мен сынын қоса әкеле жат­қан төртінші өнеркәсіптік рево­лю­цияның бір жаңалығы.

Тағы да оқу

Пікірлер(0)

Пікір қосу