Ыстанбұлда «Баға­­лау саласының ұлттық әлеуеті» атты конференция өтті

Кез келген мемлекеттің негізгі мақсаты – өз хал­қы­ның әл-қуатын арттыру. Ал халықтың әл-қуаты экономикалық қа­жет­тілікті өтеумен ғана емес, мемлекеттік қызмет көр­сетулерді жоғары деңгейде жүзеге асыру арқылы да артады.

Егемен Қазақстан
20.10.2017 1557
2

Қазақстанда Мемлекеттік қыз­­­мет көр­сету жүйесі әлем­нің ал­­дың­ғы қатарлы тәжіри­бе­ле­рі­не жақын­дап келеді. Оған Қазақ­­стан­да құрылған БҰҰ Даму Бағ­­дар­л­а­масының Мемлекет­тік қыз­­мет саласындағы Астана­дағы Өңір­­лік хабы да игі әсерін тигізіп келеді.

Түркияның Ыстанбұл қала­сын­да осы ұйым Қазақстан Үкі­меті мен БҰҰ Даму бағдар­лама­сы­ның қолдауымен БҰҰ-ның «Баға­­лау саласының ұлттық әлеуеті» атты 115 мемлекеттің өкіл­­дері қатысатын ғаламдық кон­­фе­­р­ен­циясының шеңберінде «Баға­­лау­дың ұлттық жүйесін құру: Қазақстан тәжірибесі» атты се­минар өткізді. Отыздан астам мемлекеттің өкілдері қа­тыс­­қан семинарды Астанадағы Өңір­­­лік хабтың Басқару коми­те­ті­­­нің төрағасы Әлихан Бай­менов ашып, жүргізіп отырды. Ол мемлекеттік қызметтің тиім­ді­лігін жетілдіруде бағалау жү­йе­с­інің сапалы жүр­гізі­луі­нің ма­ңыз­дылығы зор екенін атап өтті. Құт­тықтау сөз­дер ай­тыл­ған­нан кейін Қазақ­стан Ұлт­тық эко­но­мика ми­нистрі­нің орын­­­ба­сары Айбатыр Жұма­ғұлов мем­лекеттік қызметті ба­­ға­­­лау жү­йе­сінің барысы тура­лы баян­дады. Ол семинарға қа­ты­­­су­­шыларға Қазақстандағы мем­­­ле­кеттік қызметті бағалау жү­йе­­­сінің тарихи және әкімші­лік алғышарттары, негізгі тетік­тері және әдістемесінің қалай қалып­тас­қаны туралы кеңінен ай­тып берді. Соның ішінде мем­ле­кет­тік қызметтерді бас­қ­ару са­па­сы­ның тізілім, стандарт және регл­амент сияқты көр­сет­кіш­теріне жеке-жеке тоқ­та­лып өтті. 2016 жылы мем­ле­кет­тік органдар осы көрсет­кіш­­терді «Аза­­мат­тарға арналған үкімет» кор­­по­рациясына беріп, азамат­тар электронды формат шең­берінде ала бастағаны да айтылды. Барлық қызметтің 75 пайызы аталған корпорацияға беріл­ген екен. Осы жылы аза­мат­тарға бар­­­лы­ғы 143,7 млн мемлекеттік қыз­­­мет­­­тер көрсетіліп, оның 73 па­­­йы­­зы­­на қанағаттанарлық ба­ға бе­­ріл­ген. Алайда жоғарыда атал­­­­ған әдіс­т­ер­мен бағалау бары­­сын­­да 10,7 мың жағдайда мем­­ле­кет­­тік ор­гандар қызмет көр­­­сету мер­­­зімін белгіленген уақ­ыт­­­тан ұзар­­тып, созып жібер­ген. Ал жал­­пы айт­қан­да, қыз­мет­тер са­ны 15 па­йыз­ға арт­қан. Соң­ғы 7 жыл­­да қыз­мет көр­сету мер­зімін со­зып жіберу жағдай­лары 46 есеге азайған.

А.Жұмағұловтың баянда­­масындағы деректерге қараған­­да, қыз­мет көрсетулерді бағалау бойынша берілген ұпай саны бойынша, алдыңғы орында Ұлт­тық экономика министрлігі, ал соң­ғы орында Сыртқы істер ми­­нистрлігі келеді. Облыстар мен республикалық дәрежедегі қала­­лар арасында бірінші орын­ды Алматы қаласы ұстап тұрса, көш соңында Алматы об­лы­сының әкімдігі қалған. Қыз­мет көрсетуде ақпараттық тех­но­логияларды қолдану бойын­ша бірінші орында Сол­түс­тік Қазақстан, ал соңғы орында Атырау облысы келеді. Өкі­ніш­ке қарай, мемлекеттік қызмет­шілердің еңбек жүктемесінің нормадан артық болуы да қыз­мет көрсету сапасын төмен­детуде. Мәселен, апталық еңбек жүктемесі 40 сағат болған­да Ден­саулық сақтау министр­лігі­­нің қызметкерлері орташа ал­ғанда 14,5 сағат артық жұ­мыс істейді екен. Ең аз деген Ұлт­тық экономика министрлігі қызмет­керлерінің өзі апталық норманы 4,5 сағатқа арттырып жіберген.

Мемлекеттік қызмет көр­се­ту­­дің сапалылығы азаматтар­дың арыз-шағымдарын әділетті қа­рап, дұрыс шешім қабылда­ға­ны­­­нан да көрінеді. Өткен жы­­­лы мем­­ле­­кеттік органдар қа­за­қ­­­­­стан­­­­ды­қ­­тар­дың 1 млн 300 мың­­­­­нан ар­тық арыз-шағымын қа­рап, соның 50 пайызын қана­ғат­­­­тан­­­­дырған екен. Алайда 7 мың­­­ға жуық арыз уақытында қаралмаған.

Қазақстан Үкіметінің мем­ле­­к­ет­­­тік қызмет көрсету­лер­дегі тә­жі­­рибесі жиналған маман­дар­дың қызығушылығын тудыр­ды. Бұл жөніндегі баяндаманы осы ми­нистрліктің Мем­ле­кет­тік бас­қару жүйесін да­мы­ту де­пар­­та­менті дирек­т­оры­­ның орын­ба­сары Динара Құ­лым­бетова мен Эконо­мика­­лық зерттеу­лер инс­титуты мем­лекеттік ор­ган­дар қыз­меті­нің тиімді­лі­гін ба­ға­лау орталы­ғы­ның же­тек­ш­ісі Са­бина Са­диева да то­лық­ты­рып, жинал­ға­ндарға қазақ­стан­дық бағалау­дың бар­лық қыр­ла­рын ашып берді. Олар бақы­лау жұмысын қада­ға­л­айт­ын Пре­­­зидент Әкім­шілігі өз­дерін мем­­­ле­­кет­тік қызмет­кер­­лер­дің қыз­­­ме­тіндегі кемші­лі­кте­р­ді тап­­­қан­да жазалауға емес, тү­зе­туге ба­ғыттайтынын да атап өтті.

Одан әрі қазақстандық әріп­­­тес­­­­­терінің сөздерін қол­дап және бұ­дан өздеріне үл­кен са­бақ ала­ты­нын айтып Эсто­ния, Гру­зия және Әзербай­жан­­нан кел­ген мамандар сөй­­л­еді. Деген­мен олардың ара­сын­­да сын айтып, жұмысты жетіл­­ді­ре түсу бағытында ой қос­қан­­дар да болды. Мәселен, Эсто­­ния өкі­лі көп ақпараттан гөрі, көр­сет­­­кіш­тердің көбірек болғаны ба­ға­лау нәтижесінің сапасын аны­ғырақ көрсететінін атап өтті. Ал Әзербайжан өкілі бағалау жұмысына үкіметтік емес ұйым­дарды көбірек тартудың тиім­ділігі туралы айтты.

Қорыта айтқанда, семинар мемлекеттік қызметтің тиімді­лігін бағалау жұмысында нақты тәжірибелер, инновациялар мен перспективалық әдіснамалармен бөлісуге өте пайдалы диалогтық алаң болды. Біз шараны ұйым­дас­тырушы, Өңірлік хаб бас­қару­­шы комитетінің төраға­сы Әлихан Байменовпен әңгімелес­кенімізде ол семинардың дітте­ген мақсатына жеткенін айту­мен қатар өзінің кейбір ұсыныс­тарын да білдірді. Мәселен, ол мемлекеттік органдар қызметі­нің тиімділігін бағалау мін­детін болашақта Республикалық бюд­жет­­тің атқарылуын бақы­­лау жө­нін­­дегі есеп комитетінің құзы­­­ры­на берген дұрыс болар еді деді. «Есеп комитеті бұрын­ғы­­­дай аталғанымен қазір оның ма­қ­сат-міндеттері кеңейіп отыр. Мәсе­лен, аталған мекеме қар­жы­ны заң бойынша жұм­сауды ғана емес, жұмсалған қар­жының тиімділігін де анық­тайды. Баға­лау жүйесінің мақ­саты да соған жақын. Сол себепті Еуро­па елдерінің көбісінде аудит жүйесі мен бағалау жүйесі бірік­кен. Бұл мемлекеттік ресурс­тарды да тиімді жұмсауға мүмкіндік береді. Есеп коми­теті – тікелей Прези­дентке бағы­натын орган. Сон­дықтан ол үкі­меттік орган­дар­дың жұмы­сын тәуелсіз ба­ғалай алады», деді Ә.Байменов.

Төрағаның сөзінен ал­­дағы уақытта аймақтық семи­нар да өткізілетіні белгілі болды. Онда Оңтүстік Корея, Э­с­­то­­ния сияқты елдердің мем­ле­кет­­­тік қызмет көрсету сала­сын­­­дағы озық тәжірибелері таныс­тырылмақ.

Жақсыбай САМРАТ,
«Егемен Қазақстан» – Ыстанбұлдан

СОҢҒЫ ЖАҢАЛЫҚТАР

23.01.2019

«Оскар» номинанттары белгілі болды

23.01.2019

Көтеріліп жатқан мәселелер мен олардың шешімі адам капиталын арттыруға жол ашады — сарапшы

23.01.2019

Мамлют ауданына жаңа әкім тағайындалды

23.01.2019

Жетісулық студенттер волонтер болуға бейілді

23.01.2019

Аралас жекпе-жектен ел чемпионаты алғаш рет Алматыда өтеді

23.01.2019

Н.Назарбаев: Жусан операциясы жалғаса береді

23.01.2019

Спорттық гимнастика: Токио олимпиадасына іріктеу турнирі қалай өтеді?

23.01.2019

Дзюдодан Қазақстан құрамасы аралас командалық турнирден іріктеу сынына қатысады

23.01.2019

Шорт-трекші Абзал Әжіғалиев жаттығу кезінде тобығын шығарып алды

23.01.2019

Седнева мен Еркебаева Ресейдегі халықаралық турнирде топ жарды

23.01.2019

Шымкенттің экологиялық жағдайын жақсарту жөнінде меморандум түзілді

23.01.2019

Президент волонтер студенттердің шәкіртақысын өсіруді тапсырды

23.01.2019

Азат Перуашев Қазақ Республикасы атауын қайта енгізуді ұсынды

23.01.2019

Н.Назарбаев: Жас ғалымдарды қолдауға жыл сайын 3 млрд теңге қаржы бөлінсін

23.01.2019

Президент жастардың жұмыссыздық мәселесіне алаңдаушылық білдірді

23.01.2019

Нұрсұлтан Назарбаев: Ата-бабамыздан қалған жерді жөнімен қолдануымыз керек

23.01.2019

Президент жас кәсіпкер бағдарламасын әзірлеуді ұсынды

23.01.2019

Елбасы: Жастардың стартаптарын қолдауға арналған қор құру керек

23.01.2019

Н.Назарбаев: Жұмысшы жастарға жылына 1000 пәтер салынсын

23.01.2019

Еңбек жолыңды өндірістен бастап та көп мақсатқа жетуге болады - Александр Шутов

ТАҒЫ ЖҮКТЕУ
КОЛУМНИСТЕР

Жақсыбай САМРАТ, «Егемен Қазақстан»

Adasqandardyń aldy jón, arty soqpaq...

  Bıylǵy qańtarda Qazaqstan óziniń azamattaryn dúnıeniń qaı shetinde bolsa da qorǵaı alatyn irgeli el ekendigin kezekti ret kórsetti. Sırıadaǵy qandy qasapqa soqyr senimniń shyrmaýyndaǵy kúıeýimen birge baryp qalǵan áıelder men jas balalarǵa arnaıy ushaq bólip, alyp keldi. Elbasy N.Nazarbaev óziniń tapsyrmasymen 47 adamnyń, sonyń ishinde 30 balanyń qutqarylǵanyn málimdedi. Qutqarý sharalary «Jýsan» operasıasy» dep atalǵany da jarıa boldy.

Сейфолла ШАЙЫНҒАЗЫ, «Егемен Қазақстан»

Jaýapkershilik joq jerde...

Sońǵy jyldary elimizde bosaný úshin aýrýhanaǵa kelgen analardyń qaitys bolý jaǵdaıy jıilep barady. О́tken jazda medısınasy jetilgen qalalar sanatyndaǵy Astananyń ózinde tórt birdeı qaıǵyly oqıǵanyń oryn alýy osy sózimizge dálel. Al Qazaqstan boıynsha 2018 jyldyń segiz aıynda ǵana ana óliminiń 40 faktisi tirkelgen eken. Onyń sebebi nede? Bul jóninde oılanyp, belgili bir sharalar qabyldap jatqan adam bar ma? Shynyn aıtsaq, bul jaǵy óte kúmándi. Eger adamdar jumysta jibergen kemshiligi úshin jazalanbaıtyn bolsa, ondaı jaǵdaıdyń qaıtalana bermesine kim kepil?

Сүлеймен МӘМЕТ, «Егемен Қазақстан»

Sóz salmaǵy

Baıaǵynyń bıleri taý qulatyp, jer terbetpese de, eldi ıitip, teli-tentekti tıyp, kem basqandy ilgeri ozdyryp, asqynǵandy tejep, órshigendi órelep, ata ǵuryppen, ana úlgisimen bárin jónge saldy. Ul men qyzdyń eteginen tartpaı, aýzynan qaqpaı, qyrandaı túletip otyrǵan. Sodan da shyǵar, «Aýzym jetkenshe sóıleımin, qolym jetkenshe sermeımin, aıaǵym jetkenshe júremin» dep 14 jasynda aýzynan ot shashyp: «El ebelek emes, er kebenek emes, dat!» dep dara tanylǵan Qazybek bıdiń Qońtajynyń tilin baılap, qatty sastyrǵany. Jeteli sózge jetesiz ǵana des bermeıdi.

Серік НЕГИМОВ, Қазақстанның еңбек сіңірген қайраткері

Durystyq joly

Jaqsy kisi ataný, tirshilik-turmys, ómir qubylystaryna oı júgirtý, saralap zerdeleý, fılosofıalyq mádenıet qalyptastyrý, tájirıbe jınaqtaý, durystyq, adamshylyq, izgilik, ádildik, degdarlyq jolynda meıirlenip, berekeli qyzmet jasaý, ulttyń ádebi men qaǵıdattaryn jan-tánińmen qabyldaý – naǵyz tabıǵı abzal qasıet.

Жақсыбай САМРАТ, «Егемен Қазақстан»

Bızneske ıkemdilik qaıdan shyǵady?

Adamnyń bızneske ıkemdiligi qaıdan týady degen suraq kóp adamdy oılandyrady. Árıne, motıvasıa kúshti, ol − aqshany kóp tabý. Isker adamdar eshkimniń aldynda ıilmeıdi, «malyń bolsa syılamaı tura almas el» dep Abaı aıtpaqshy, jurtqa da syıly bolady.

ҰҚСАС ЖАҢАЛЫҚТАР

Тағы да оқу

Пікір қосу