Экология мәселелері жан жақты талқыланды

Қазіргі таңда әлемдік экологияның жағдайы бүкіл жаһан жұртын алаңдатып отырғаны анық. Ондағы сын-қатерлерге қарсы тұру, күрделенген мәселені шешу барша адамзаттың ортақ шаруасы. Иә, осы бір «ортақ» деген ұғымдар ауыр мәселенің «жүгін жеңілдеткендей» сезілгенімен, қауіптің күшін сейілтпейді Демек, мәселені жалпыға сырғыту түйінді тарқатқан емес. Мұны бүгінде түгел әлем түсініп отыр.

Егемен Қазақстан
03.05.2018 3480

Сол себепті де біз сияқты біраз ел Париж климаттық келісіміне қол қойды. Ал бұл келісімнің талаптары қатаң. Оған сәйкес «жасыл» экономикаға көшу, парниктік газдардың үлесін төмендету мақсаты тұр. Осы ретте үдеден шығуды көздеген еліміз жаңа Экологиялық кодексті қабылдамақ.

Бүгінде әзірленіп жатқан жа­ңа Экологиялық кодекстің тұ­жы­­рым­дамасы жұма күні елодада «Қазақстанның экологиялық ұйымд­арының қауымдастығы» ЗТБ Еуропадағы қауіпсіздік жә­не ынтымақтастық ұйымының Астанадағы бағдарламалар офи­сі­нің қолдауымен өткізген дөң­ге­л­ек үстелде кеңінен тал­қы­ла­н­ды. Оған Парламент депутат­тары, мемлекеттік органдар, ха­лықаралық ұйымдар мен са­рап­­шылар қоғамдастығының өкіл­­дері, қауымдастық мүшелері жә­­не бір­қатар үкіметтік емес ұйым­дар­дың өкілдері қатысты. Жиын «Жа­ңа Экологиялық кодекс – Қазақ­стандағы «жасыл» эко­номика қағидаларын сапалы түр­де іске асыру құралы» та­қы­рыбында өтті.

Жиын барысында «Қазақ­с­танның экологиялық ұйым­да­­ры­ның қауымдастығы» ЗТБ төр­ал­қа төрайымы Әлия Назар­ба­ева, Энергетика министрі Қа­нат Бо­зым­баев, ЕҚЫҰ-ның Аста­на­­да­ғы бағдарламалар офисінің бас­шысы, елші Дьердь Сабо, «Халық­ара­лық жасыл техноло­гия­лар және инвестициялық жо­­балар орталығы» КЕАҚ бас­шы­­сы Рәпіл Жошыбаев жә­не та­­ғы басқалар сөз сөйлеп, тұ­жы­рым­дама төңірегіндегі ұсы­ныс­тарын ортаға салды.

«Қазақстанның экологиялық ұйымдарының қауымдастығы» ЗТБ төралқа төрағасы Ә.Назар­ба­ева соңғы кездері еліміз­де­гі эко­ло­гиялық ахуалдың тө­мен­дегінін көп­теген адам сезі­не­тінін атап өтті. Ал экологиялық мә­селелерді азайтудың бір­ден-бір шешімі – еліміздегі заң­на­маны жетілдіру. Тіпті жаңа заң қабылдаудың уақы­ты келді. Оған мысал, қазіргі қол­да­ныстағы заңға 2017 жылға дей­ін 63 рет өзгеріс енгізіліпті. Ал бұл аз көрсеткіш емес. Сол се­бепті Ә.Назарбаева жаңа заңды қа­был­дау әлемдегі дамыған ел­дер­дің экологиялық саясатына дең­гейлесуге жасалған маңызды қадам деп санады. Ал бұл заң экологиялық күрделі мәселелерді шешіп қана қоймай, жасыл эко­номиканың кең етек жаюына ба­рынша ықпал етпек. Яғни, заң­нама әлеуметтік факторлармен қатар, ел­дің экономикалық өсі­міне де әсе­рін тигізеді.

Қауымдастықтың төралқа төр­­айымы жаңа кодексте «жасыл экономика» терминін бекі­ту керектігін атап өтті. Сон­дай-ақ экологиялық реттеу тә­сіл­­дерін қайта қарауды ұсын­ды. «Мемлекет «жасыл» эко­но­­­микаға өту үшін бизнес­ке ти­­імді ынталандыру шара­ла­­­рын жасауы тиіс», деді Ә.На­зарб­а­ева. Оның айтуынша, Мем­ле­кет басшысының тап­сыр­ма­сымен құрылған «Ха­лық­ара­лық жасыл технологиялар жә­­не инвестициялық жобалар ор­­талығы» жасыл технология­лар­­ды енгізуге әрекет етіп, жасыл бизнес үшін «бір терезеге» ай­­налуы тиіс. Сонымен қатар ол Қазақстан жа­һан­дық және ха­­лықаралық про­цес­тердің қа­ты­сушысы және «жасыл» бас­таманың қолдаушысы екенін атап өтті. Айтуынша, Париж кли­мат­тық келісімі бойынша 2030 жылға қарай парниктік газдың шы­ғарылуын 15%-ға төмендету мін­детін жүзеге асыру еліміздегі бел­гілі бір қатерлердің алдын алмақ.

«2020 жылдан бастап отандық биз­нестің алдында жаңа талап­тар туындайды. Мұндай ұлт­тық міндеттерді орындамау қа­зақ­стан­дық тауарлардың әлем на­ры­ғына шығуын шектеп, сонымен қа­тар басқа да экономикалық сан­кциялардың қабылдануына әке­луі мүмкін», деді ол. Осыған орай жа­ңа Экологиялық кодекске «жасыл» экономика терминін және оны жүзеге асыру принциптері мен механизмдерін заң жүзінде енгізуді, сондай-ақ үлестіру мен сату жүйесін қайта іске қосуды ұсынады.

Жиында Энергетика министрі Қ.Бозымбаев жаңа Экологиялық кодекс тұжырымдамасы 2018 жыл­дың маусымына дейін дай­ын болуы тиістігін айтты. «Ел­ба­сының «Төртінші өнер­кә­сіп­тік революция жағ­дай­ын­да­ғы дамудың жаңа мүм­кін­дік­тері» атты Жолдауына сәй­кес ұлттық экологиялық заң­на­­ма­­ны өзектендіру бойынша сіз­дер­мен бірлесе үлкен жұмыс ат­қаруымыз қажет. Қазақстан 2016 жылы ЭЫДҰ-ның саяси құ­ралы – Жасыл өсу туралы дек­ларацияға қосылды. Осы дек­ларацияның аясында біздің жұ­мысымыз «жасыл» инвестиция­ларды ынталандыру, «жасыл» өсуге және осы саладағы халықаралық ынтымақтастықты күшейтуге кедергі келтіретін ме­ханизмдерді жою арқылы «жа­сыл» өсу сая­сатын дамытуға ба­ғытталып отыр», деді министр. Сондай-ақ ол ұлттық заңнаманы же­тіл­діру жә­не оны қоршаған орта­ны қор­ғаудың халықаралық стан­да­рттарының бірыңғай жүйесіне енгізу бойынша мемлекет алдында жаңа мақсаттар тұрғанын атап өтті.

Министр қазіргі таңда Қазақ­станда экология саласында жұ­мыс істейтін үкіметтік емес ұй­­­ымдардың арасында Ә.На­зар­­­баева басқаратын «Қа­зақ­­стан­­ның экологиялық ұйым­да­­­рының қауымдастығы» шо­ғыр­­­ландырушы күш саналаты­нын, сондай-ақ Энергетика ми­нис­тр­лігі құзырлы орган ре­тін­де қор­шаған ортаны қор­ғау са­ла­сын­дағы барлық мәсе­ле­лер бой­ын­ша үкіметтік емес ұйым­дар­мен ты­ғыз қарым-қатынас орнатуды қалайтынын айтты.

Негізінен еліміздің заңна­ма­сын­дағы экологиялық нор­малардың көп­шілігі, әсіресе өн­ді­рістік кәсіп­орын­дарға қатысты та­лаптар әбден ескір­гені белгілі. Тіпті кейбірі қор­шаған ортаны қорғау шараларын толыққанды жүзеге асыруға кедергі болып отыр. Нақтысында, қолда­ныс­та­ғы Экологиялық кодекс аймақ­тар­дағы экологиялық мәсе­ле­лер­ді шешуден гөрі, бюд­жет қар­­жысын көбейтуге бағыт­тал­ған екен.

Өкінішке қарай, кә­сіп­­орындардан алынған эко­ло­­гиялық төлемдердің басым бө­­лігі қоршаған ортаны қор­ғау ба­ғы­тындағы жұмыстарға емес, бас­қа салаларға жұмсалуда. Сон­­дықтан жаңа кодексте эколо­гия­­лық айыппұлдардан түскен қа­ражатты мақсатты пайдалану, олар­ды есептеу әдіснамасына, қол­­дану ережелеріне қатысты өзге­ріс­тер енгізіледі деген үміт бар. Бұ­дан бөлек, кәсіпорындарды «жа­­сыл» технологияны енгізуге, өн­ді­рістік қалдықтарды, соның ішін­де, техногенді минералды тү­зілім­дерді қайта өңдеуге ынта­ландыру қажет. Ескерілуі тиіс ма­ңызды бағыттардың қатарында өн­дірістік қалдықтарды басқа­ру­ды, экологиялық реттеу меха­ни­змдерін, экологиялық аудит жүйе­сін жетілдіру жұмыстары бар. Дөңгелек үстел барысында, міне осы мәселелер қызу тал­қ­ыланды.

Бұл жаңа Экологиялық ко­дек­стің басты міндеті – еліміз­де­гі жасыл экономиканың үлесін арт­тыру болып отыр. Себебі бү­гінде Қазақстанның барлық энергия балансының 1 пайызы ғана жаң­ғырмалы энергия көздеріне ти­есілі. Ал Үкіметтің жоспарына сәй­кес ол 2020 жылға қарай 3 пай­ызға, ал 2050 жылы 50 пай­ыз­ға дейін жетуі керек.

Динара БІТІК,

«Егемен Қазақстан»

СОҢҒЫ ЖАҢАЛЫҚТАР

25.05.2018

Азия ойындарында жүлдегер атанды

25.05.2018

Қазақстан Республикасының Президенті жанындағы Азаматтық мәселелері жөніндегі комиссияның кезекті отырысы өтті

25.05.2018

Алакөлге 15 маусымнан бастап пойыз жүреді

25.05.2018

Қармақшы ауданында жаңа мектеп пен балабақша ашылды

25.05.2018

Бақытжан Сағынтаев Қостанай облысындағы технологиялық жаңғыртумен танысты

25.05.2018

Атырау облысында бес мыңнан астам мектеп бітіруші үшін соңғы қоңырау соғылды

25.05.2018

Премьер-Министр Рудный студенттерімен кездесті

25.05.2018

БАӘ инвесторлары Атырау облысында жобаларды іске асыруға қызығушылық танытты

25.05.2018

Соңғы қоңырау сыңғыры

25.05.2018

Қызылорда облысында қосалқы станцияның құрылысы аяқталды

25.05.2018

«Сыр дарыны» медалімен марапатталды

25.05.2018

Қазақстан құрамасы дзюдодан Қытай Гран Приінен 3 медаль алды

25.05.2018

Рудныйда Бақытжан Сағынтаевқа «Ақылды құс фабрикасы» жобасы таныстырылды

25.05.2018

Бақытжан Сағынтаев Қостанай облысының аграршыларымен кәсіпкерлік туралы жаңа заңды талқылады

25.05.2018

Азаматтардың барлық санаттарына арналған арзан пәтерлер сатыла бастады

25.05.2018

Асқар Мамин Петербург халықаралық экономикалық форумына қатысты

25.05.2018

Демалыс күндері Астанада күшті жел соғып, бұршақ жауады

25.05.2018

Қазақстан ғалымдары ойлап тапқан жаңа құрылғы сынақтан өтіп жатыр

25.05.2018

Сенатта балық шаруашылығын қолдау шараларын нақтылау ұсынылды

25.05.2018

Астана мектептеріндегі соңғы қоңырау: Ж.Жабаев атындағы 4 мектеп-гимназиядан фоторепортаж

ТАҒЫ ЖҮКТЕУ
КОЛУМНИСТЕР

Жолдыбай БАЗАР, «Егемен Қазақстан»

Діни еркіндік пен бетімен кетушілікті ажырата білейік

Қазақта «Дінің тұрсын дін аман» деген ізгі тілекке негізделген, жамағат жиі айтып жүретін нақыл сөз бар. Осы нақылдың ішкі өзегіне тереңірек үңілетін болсаңыз, оның мән-маңызының қаншалықты жоғары екенін аңғармай қалуыңыз мүмкін емес.

Арнұр АСҚАР, «Егемен Қазақстан»

Жаһандық экономика жаңғырығы

Соңғы жылдары әлемдік экономикада өсім көлемі төмендеп, халықаралық сауданың даму қарқыны баяулағаны мәлім. Отандық сарапшылардың пайымдауынша, жаһандық саясаттағы қатынастардың күрделене түскеніне байланысты биылғы жылы да экономикалық көрсеткіштер көңіл көншітерлік деңгейге көтерілмеуі мүмкін. 

Талғат БАТЫРХАН, Егемен Қазақстан

Музей – тарихпен тілдесу мүйісі

Аспан асты, жер үстінде өсіп-өн­ген қай халықтың болмасын адамзат тари­хы­нан алар орны олардың ғаламдық өрке­ниет көшін ілгерілетуге қосқан ірілі-ұсақ­ты жетістіктерімен өлшенері талас тудырмаса керек. 

Сүлеймен МӘМЕТ, «Егемен Қазақстан»

Мәселе мамандық таңдауда емес, оқу бітірген соң жұмыс табуда

Абайдың жиырма бесінші сөзіндегі «Мына мен айтқан жол – мал аяр жол емес. Құдайдан қорық, пендеден ұял, балаң бала болсын десең – оқыт, мал аяма! Әйтпесе бір ит қазақ болып қалған соң, саған рақат көрсетер ме, өзі рақат көрер ме, яки жұртқа рақат көрсетер ме?» деген қағидаға табан тіреген қазақ ұл-қызын оқытуға ұмтылумен келеді.       G M T     Определить языкАзербайджанскийАлбанскийАнглийскийАрабскийАрмянскийАфрикаансБаскскийБелорусскийБенгальскийБирманскийБолгарскийБоснийскийВаллийскийВенгерскийВьетнамскийГалисийскийГреческийГрузинскийГуджаратиДатскийЗулуИвритИгбоИдишИндонезийскийИрландскийИсландскийИспанскийИтальянскийЙорубаКазахскийКаннадаКаталанскийКитайский (Упр)Китайский (Трад)КорейскийКреольский (Гаити)КхмерскийЛаосскийЛатинскийЛатышскийЛитовскийМакедонскийМалагасийскийМалайскийМалайяламМальтийскийМаориМаратхиМонгольскийНемецкийНепалиНидерландскийНорвежскийПанджабиПерсидскийПольскийПортугальскийРумынскийРусскийСебуанскийСербскийСесотоСингальскийСловацкийСловенскийСомалиСуахилиСуданскийТагальскийТаджикскийТайскийТамильскийТелугуТурецкийУзбекскийУкраинскийУрдуФинскийФранцузскийХаусаХиндиХмонгХорватскийЧеваЧешскийШведскийЭсперантоЭстонскийЯванскийЯпонский   АзербайджанскийАлбанскийАнглийскийАрабскийАрмянскийАфрикаансБаскскийБелорусскийБенгальскийБирманскийБолгарскийБоснийскийВаллийскийВенгерскийВьетнамскийГалисийскийГреческийГрузинскийГуджаратиДатскийЗулуИвритИгбоИдишИндонезийскийИрландскийИсландскийИспанскийИтальянскийЙорубаКазахскийКаннадаКаталанскийКитайский (Упр)Китайский (Трад)КорейскийКреольский (Гаити)КхмерскийЛаосскийЛатинскийЛатышскийЛитовскийМакедонскийМалагасийскийМалайскийМалайяламМальтийскийМаориМаратхиМонгольскийНемецкийНепалиНидерландскийНорвежскийПанджабиПерсидскийПольскийПортугальскийРумынскийРусскийСебуанскийСербскийСесотоСингальскийСловацкийСловенскийСомалиСуахилиСуданскийТагальскийТаджикскийТайскийТамильскийТелугуТурецкийУзбекскийУкраинскийУрдуФинскийФранцузскийХаусаХиндиХмонгХорватскийЧеваЧешскийШведскийЭсперантоЭстонскийЯванскийЯпонский                     Звуковая функция ограничена 200 символами     Настройки : История : Обратная связь : Donate Закрыть

Думан АНАШ, «Егемен Қазақстан»

Мектеп вальсі туралы ой

Соңғы қоңырау – мектеп бітіруші түлектердің жанын тербететін аяулы сәт. Алабұртқан сезім, алып-ұшқан арман, үміт пен күдік. Одан өзге? Мектеп вальсі. Иә, мектеп вальсі туралы әр жүрек түкпірінде жазылмаған бір-бір шығарма бар шығар. Бұл – мектеп қабырғасымен, дос-құрбылармен ғана қоштасу емес, іште бұғып жатқан мөлдір, алғашқы алақұйын сезімдермен де қоштасу.

Тағы да оқу

Пікірлер(0)

Пікір қосу