قىتايعا بارعان ءاربىر شەتەلدىك ساۋساق ىزدەرىن تاپسىراتىن بولدى

18-4-318x219قىتاي 2017-جىلدان باستاپ ەلگە كەلەتىن بارلىق شەتەلدىكتەردىڭ ساۋساق ىزدەرىن مىندەتتى تاپسىرۋدى ەنگىزەدى. بۇل تۋرالى قازاقپارات حابارلادى.

ج ح ر قوعامدىق قاۋىپسىزدىك مينيسترلىگىنىڭ سايتىندا حابارلانعانداي، ساۋساق ىزدەرىن 14-70 جاس ارالىعىنداعى بارلىق شەتەل ازاماتتارى تاپسىراتىن بولادى. تەك، ديپلوماتيالىق ءتولقۇجاتى بار تۇلعالار، ءوزارا ارتىقشىلىعى بار ەلدىڭ ازاماتتارى، سونداي-اق ۆيتسە-مينيستر جانە ودان جوعارى دەڭگەيدەگى تۇلعالاردىڭ دەلەگاتسياسىنا بۇل زاڭ قولدانىلمايدى.
جاڭا ەنگىزىلگەن زاڭنامانىڭ اپروباتسياسى 10-اقپان كۇنى شەنچجەن قالاسىنىڭ اۋەجايىنان باستالادى. ارى قاراي بۇل ەرەجە قىتاي شەكاراسىندا ورنالاسقان باسقا دا باقىلاۋ-رۇقساتناما بەكەتتەرىندە قولدانىسقا ەنگىزىلەدى.