Мәдениет әлеміндегі ғылыми әлеует

Тәуелсіздікке қол жеткеннен бері Мемлекет басшысы халықтың бәсекеге қабі­лет­тілігін арттыру, адами капиталды ны­ғай­ту, білім деңгейі мен ғылыми әлеу­етті әлемдік талаптарға сай көтеру мәселелерін айрықша назарда ұстап ке­леді. Биылғы Жолдауда да әлемнің Төр­тінші өнеркәсіптік революция дәуі­ріне, технологиялық, экономикалық жә­не әлеуметтік салалардағы терең және қар­­қынды өзгерістер кезеңіне қадам ба­­сып жатқанын айта отырып, ұлттың әлеуетін арттыру үшін мәдениетіміз бен идеологиямызды одан әрі дамыту қа­жеттігіне тоқталды. Елбасы «өзінің тари­хын, тілін, мәдениетін білетін, сон­дай-ақ заманына лайық, шет тілдерін мең­герген, озық әрі жаһандық көзқарасы бар қа­зақстандық біздің қоғамымыздың иде­алы­на айналуға тиіс» деп нақты айтты. 

Егемен Қазақстан
18.05.2018 340
Әбілхан Қастеев "Түрксіб" 1969 жыл

Бұл бағытта қазіргі таңда Мәде­ниет жә­не спорт министрлігі өз қатарын ғы­лым жолында жүр­ген білікті ма­ман­дар­мен то­лық­тыруға мейлінше көңіл бө­ліп келеді. Дерек үшін айтсақ, бү­гінде министрлікте және құзы­ре­тіне қарасты мекемелерінде 56 ғылым докторы, 325 ғы­лым кан­дидаты, 83 PhD докторы ғы­лыми дәрежесі бар қызметкер жұ­­мыс істейді. Соңғы 4 жылда ғы­лыми-зерт­теулер бағытындағы жұ­мыстардың өсуі елеулі түрде бай­қалуда. Мәселен, осы ке­зеңде 20 ғылыми-зерттеу жобала­ры, оның ішінде жетекші археологтар мен шетелдік ғалымдардың қа­ты­суы­мен 30 археология ба­ғы­тындағы жоба­лар іске асырыл­ды. Нәтижесінде 10 мың­нан астам ар­тефакті табылып, Қазақ­с­тан­дағы мұражайларға тап­сы­рыл­ды. Осы жобалардың қоры­тын­дылары 20 халықаралық ғы­лы­ми-практикалық кон­фе­рен­ция­ларда қызу талқыланды.

Бұған қоса, 30-дан астам авторлық монография мен оқулық шығарылды, 60-тан астам мақала жарияланды. Ірі халықаралық кинофестивальдерде арнайы сый­лықтар мен наградаларға ие бол­­ған 10-нан астам ғылыми-танымал және деректі фильм­дер жарыққа шықты. Сондай-ақ вир­ту­альдық картаның мәде­ни жә­не туристік тартымдылығы бой­ын­ша Қазақстанның сайты құ­ры­лып, киелі ны­сандардың 3D ту­ры ұсынылды, ол өткен жылы ЮНЕСКО штаб-пәтерінде таныстырылды. Археологиялық қазба­лар­дың нәтижелері бойынша 10-нан астам ақпараттық портал құрылды.
Ұлттық ғылыми кеңестерде ми­нис­тр­ліктің құзыретіндегі меке­ме­­лер­дің қата­ры­нан 5 ға­лым рес­публикалық ғылыми ке­ңес­тер­ге енген. Енді осы бағыттағы жұмысқа тоқталып өтсек.

«Ұлттық ғылыми кеңес­тер­дің құра­мын бекіту туралы» Қазақстан Респуб­ли­касы Үкі­ме­ті­нің 2011 жылғы 12 шіл­­дедегі Қаулысы бо-
йынша Ұлттық ғы­­лыми кеңестің бірнеше бағыты бел­­гіленген. Соның ішінде, «Мәң­гілік Ел» ғылыми негіздері (XXI ғасырдағы бі­лім беру, гу­ма­нитарлық ғылымдар са­ла­сын­дағы іргелі және қолданбалы зерт­теулер) бағыты бойынша ұлттық ғылыми кеңесте ми­нис­тр­лік құзыретіндегі оқу орын­да­рының 4 қызметкері болса, агро­өнеркәсіптік кешенді тұрақты да­мыту және ауыл шаруашылығы өнім­дерінің қау­іп­сіздігі бағыттары бойынша ұлттық ғылыми кеңесте ми­нистрлік құзі­ретіндегі оқу орын­да­рының 1 қыз­мет­кері бар.

Сондай-ақ министрлік қа­ра­ма­ғын­дағы мекемелердің ғылы­ми қыз­мет­кер­лері тарапынан соң­ғы үш жылда бар­лығы 5106 ғы­лыми мақала жариялан­ды, оның ішінде 146-ы Импакт-фак­торы бар ғылыми журналдар­да жарық көр­ді. Ғы­лыми-тех­ни­ка­лық қызметтің субъ­екті­ле­рін ак­кредиттеу туралы куә­лік 7 мұ­­ра­жай-қорық және рес­пуб­ли­калық маңы­зы бар 3 музейде бар және ҚазҒЗМН не­гізгі қар­жы­ландырудың субъектісі болып табылады.
Ғылыми бағыттарды қолдау мақса­тын­да 2016 жылы мәдениет және өнер са­ла­сындағы ғылымға бөлінген қаражат мөл­­шері 97 млн теңге болса, 2017 жы­лы 600 млн теңге және 2018 жылы 500 млн теңгені құрады. Мәдениет және спорт министрлігі «Ғылыми қол­дан­­ба­лы зерттеулер» бюджеттік бағ­­дар­ла­­масы шеңберінде өтк­ен жылы музей са­ла­сының ғыл­ыми жобаларымен қатар, ар­хе­о­логиялық зерттеулер жүзеге асы­рылды.

Ғылыми жобалары минис­тр­лікке қарасты Қазақ ғылыми-зерт­теу мәдениет инс­титуты, «Есік» мемлекеттік тарихи-мә­де­ни музей-қорығы, Мемлекеттік ор­­т­а­лық музейі, Ә.Марғұлан атын­дағы Ар­хеология институты іске асырды. Игі­лікті жобалар­ды жүзеге асыру­да елі­міздің таны­мал ғалымдары К.Бай­па­қов, В.Зайберт, З.Самашев, Е.Сма­ғұ­лов және басқа да дарынды зерт­теу­шілер қомақты үлес қосқанын атап өтуіміз керек.

Шетелдік тарихнамада сан түр­лі музейлік артефактілерді де­ре­ккөз ре­тін­де пайдалану ғы­лыми дәстүрге ай­нал­ған. Ха­лық­аралық тәжірибенің негі­зінде көр­некілігімен және репре­зен­та­­тив­тілігімен ерекшеленетін, сондай-ақ де­ректердің бірегей корпусын құрайтын му­зейлік артефактілерді ғылыми айна­лымға енгізу мақсатында 2017 жылы «Әбілхан Қастеевтің акварель туындылары тарихи-этнографиялық дерек ретінде» атты монография-каталогқа арқау болатын музейлік заттарды кең көлемді әрі терең зерттеу қолға алынды. Бұл орайда қазақ халқының дәстүрлі мәдениеті бойынша ерекше тарихи-этно­графиялық дерек бо­лып табылатын Ә.Қастеевтің му­зей қорындағы акварель шы­ғармаларын зерттеу және бір­тұт­ас ғылыми-инвентарлық каталогын жасау алдыға мақсат етіп қойылды. Зерт­теудің нәтижесінде отандық му­зей­лердің қорларында сақталған Ә.Қас­теевтің акварель туындылары инвен­тар­ланды, Мемлекеттік Орталық музей қо­рын­дағы Ә.Қастеевтің 130 аква­ре­ль шығармасының 35 сақтам бір­л­ігі жүйеленді, камералдық өң­де­лді, ат­ри­буцияланды. Соны­м­ен қатар Ә.Қастеевтің кар­ти­наларында бейне­ленген этно­гра­фиялық бұйымдар ғы­лыми сәй­кестендіріліп, автордың көр­кем­дік-эстетикалық ұйымдастыру жә­­не композициялық шешімдерін құ­­ру ұстанымдарына көңіл бө­лін­ді, дә­лірек айтсақ, зерттеу бұй­ым­дарының хро­нологиялық жә­не географиялық шең­берлері анық­талады.

Отандық және алыс-жа­қын шетел­дер­дегі әр алуан музейлер мен архивтер қо­рында хронологиялық шең­бері ХVІІ ғасырдың соңы мен ХХ жүзжылдықтың бас кезе­ңін қамтитын дәстүрлі қазақ мә­­дениеті мен этнографиясы­на қатысты бай коллекция сақтаулы. Оларды ғы­лы­ми тұр­ғыдан тиянақты, ке­шен­ді зерт­­теу толыққанды жүр­гі­зіл­ме­ген ж­ә­­не осы орайда дәс­түр­лі қолөнердің түр­лі салалары мен оларды жасаудың жә­не қол­да­ны­луының технологиялық әдіс-тә­сілдерді ғылыми тұрғыдан са­ра­­лан­бағанын айтуымыз керек. Осы ба­ғытта «Қазақтың дәстүрлі қолөнерінің тарихи-этнографиялық деректілігі». Мо­нография-каталог» тақырыбы бойынша му­зейлер қорындағы қазақ тарихы мен мә­дениетіне және қолданбалы өнеріне қа­­тысты коллекциясына бірыңғай зерт­теу, зерделеу, ғылыми атри­буц­иялау жұ­мыс­тарын жүр­гізу жүзеге асырылды.

Сонымен қатар өткен жылы бірқатар археологиялық ғылыми жобалар бойынша нәтижелі жұмыс жүргізілді. Мәселен, Сауран қалашығының даму дең­гейін және оның қазақ халқы мен мемлекеттілігінің қалып­тасу тарихындағы орнын көр­се­тетін тарихи жаңа мәліметтерді, қала өмі­ріндегі маңызды тарихи мәнге ие архитектуралық кешендерін іздестіріп, олар­дың пайда болу уақытын анық­­тау, архи­тектуралық құры­­лы­старын зерт­­теу (XIV-XVIII ғғ.) мақ­са­тында Қара­төбе қа­ла­шығында (Ежелгі Сау­ран) X-XIII ғғ., (қазба ауданы 120-200 ш.м. дейін), Міртөбе қа­ла­шығында және Сау­ранның солтүстік шетінде кес­кін­д­еме қазба (қазба ауданы 260-300 ш.м. дейін) жұмыстары қолға алынды. Жетісудағы суб­элиталық сақтардың әлеу­меттік құрылымы мен мәдени дәс­түрлерін қалыптастыру және дамыту ерекшеліктерін зерттеу мақсатында «Есік қорымы және Жетісулық сақтар мә­дениеті» жо­басы іске асты. Жоба аясында дереккөз ретінде ерте темір дәу­ірінің материалдары ретінде Рахат жә­не Өрнек ес­кер­ткіштері пайдаланыл­ды. Нәти­жесінде Есік аумағындағы көш­пенділердің қоғамдағы қайта жаң­ғы­рған этно­мәдениет пен әлеу­меттік-эко­номикалық жаңа мүм­кіндік­те­рін ашуға ықпал жасалды. Бұ­дан бөлек, зерттеу барысында Өрнек қорымындағы ғұрыптық-жерлеу салттарды көрсету, айыр­машылықтарын ашу, таңдалған әлеу­­меттік топтарын анықтау бас­ты назарда болды. Осы айтыл­ған жұмыстар Қазақстан аума­ғын­да полигенездік мәселелерге қатыс­ты сұрақтарға ғылыми негіз­ді жауап табуға септігін ти­гіз­ді. Алынған жаңа мәліметтер мен материалдарды талдау Қазақ­стан­ның археология ғылы­мын жаңа сапалы деңгейге көте­руге мүмкіндік береді.

Түркістан қаласының туристік мар­шрут­тағы маңызын ескеріп, «Күл­тө­бе қалашығы» жобасы аясында қала ау­мағында орналасқан Күлтөбе қала­шы­ғының ежелгі нысандарын анықтау, ашу және қалпына келтіру жұмыстары қолға алынды. Күлтөбе қала­шығының археологиялық зерт­теу­лері Қазақстан­ның маңызды қала­­ларының ежелгі қамалын алғаш­қы зерттеп, қазақ хал­қы­­ның ежелгі және ортағасыр кезең­дегі рухани және материал­ды мә­дениетін зерт­теу деңгейін кө­терді. Қазба барысын­да табыл­ған материалдар, Қазақстан мәде­ниет тарихында ерекше орны ала­тын сәулет ескерткіштері жайлы жаңа мағлұматтар алынуда. Атап айт­қан­да, жоба шеңберінде ежелгі Ясы қа­малының құрылыстары ашылды. Қамал қабырғасының б.з.д. II ғ. – б.з. IVғ. сол­түстік бөлігі ашылып зерт­тел­ді, кес­кіні анықталды, ішкі жобасы зерт­тел­ді (қазбаның ауданы 700-800 ш.м.). Табылған олжалар жан-жақты ке­шен­ді зерттеледі және осылайша қа­мал қа­бырғасының қаланған мерзімі анық­та­лып олар­дың функциясы, даму жолдары анықталады.

«Сарыарқаның ежелгі және ортаға­сыр­лық кескіндемелері» тақы­рыбы бой­ынша ата-баба­мыздың, көшпелі хал­қымыздың ең құнды деректері болып табы­латын қазақ даласының тас мү­сін­­дері зерттелді. Қазақстан тас мүсін­дері жинағының бөлігі ретінде мүсіндердің суреттері мен си­пат­тамасы, картографиялық ма­те­риалдар мен олардың ико­но­графиялық атрибуттары, бей­не­­­ленген мүсіндердің гео­ло­­­гия­лық-петрографикалық си­пат­­­тамасы, аналитикалық бөлігі (мү­сіндерінің жі­к­телуі, атрибуттары, құрылыстар, лан­дшафт­ық жағдай, хронологиясы мен этни­ка­лық атрибуция) дайындалды, Шет ауданының тас мүсіндерінің жи­нағ­ын әзірлеу мақсатында жұмыстар жүр­гізілді.

«Алтынордалық Мыңтөбе қала­шы­ғын археологиялық зерттеу» (ХІІІ-ХІV ғғ. қаланың және ХV ғ. екінші жарты­сы – ХІХ ғ. қала­ның қалдықтары) тақы­­рыбы бойынша Қызылорда об­лы­сының Қазалы ауданы Өркендеу ау­ы­лы­ның солтүстік-батыс шетін­де орналасқан Мыңтөбе қала­шы­ғында зерттеу жұмыстары жүр­гізілді. Қала Арал маңын кесіп өтетін Жібек жолының дамыған тармақтарының бірінде орналас­ты. Археологиялық зерттеу­лер қалашықтың цитаделінде (Регистанда), орталық бөлігінде, қа­мал қабырғасында регистан, шахристан, рабад, некропольді іздеу және қазуға бағытталды.

«Мәдени мұра бойынша зерттеу материалдары» тақырыбында жүргі­зіл­ген жоба бойынша Орта­лық Азия архе­ологиясының де­рек­тері бойынша толыққанды анық­тамалық жасау кон­тексінде, Қазақстан аумағында бар­лық уақытта жүргізілген зерттеулер нәтижесінде көне заман та­рихы мен археологиясына қа­тысты алынған деректерді ба­с­­паға дайындап шығару бойын­ша жұмыстар жүргізілді. Батыс Қазақстандағы ежелгі көш­пе­лі­лердің қалыптасу кезеңін, ша­­руашылығын зерттеу, ел тари­хы­на жаңа мәліметтер ал­у мақ­с­атында ерте темір ға­сы­рының негізгі кезеңдерінің бірі көшпелі шаруашылығының генезисі болып табылатын сармат мәдениеті Қырық оба жобасын жүзеге асыру шеңберінде зерттелді. Нәтижесінде сармат­тар­­дың қабір үсті сәулет құ­ры­лыстарының ерекшелігін анық­тау, жерлеу дәстүрі үшін өзек­ті діни-ғұрыптық генезисті зерт­теу, діни көзқарастарды ре­кон­струкциялау мақсатында 10000 шаршы метрге жуық болатын сармат көсемдерінің Қырық-оба қорымында археологиялық жұ­мыс жүргізіліп, 4 оба зерттелді. Жұ­мыс барысында қорымның то­пографиясы, планиграфиясы, архитектурасы, стратиграфиясы зерттелді.

Археологиялық олжалар мен мифо­ло­гиялық аңыз әңгімелер рухани және ма­териалдық мәде­ни­еттің фено­мені саналады. Осыған байланыс­ты «Жетісу сақ­тарының идеологиясы мен мифо­ло­гиясы» атты тақырып бой­ынша ерте темір дәуірінде Жетісу өңі­рін мекендеген бабаларымыздан қал­ған өнер туындыларын зерттеу негізінде Қазақстан көш­пенділерінің идеологиялық және ми­фологиялық таным-түсінігін қайта жаңғыртуға ба­ғыт­тал­ған зерттеу жү­р­гізілді. Жоба аясын­да Есік және Түрген өзен­дері­нің биік шыңдарынан, Кетпен жо­та­сы, Райымбек, Ұйғыр, Пан­фи­лов, Жан­сүгіров және де басқа аудан­дардан табылған ерте темір дәу­ірінің петроглифтері қы­зық­т­ы, әрі құнды мәліметтері зер­­деленуде. Бұдан өзге 2017 жы­­лы Қарағанды облысындағы Нө­ге­рбек Дарасы, Алматы облы­сын­дағы Қызылбұлақ,  Солтүстік Қазақстан облы­сын­дағы Ботай қо­ны­старындағы, Оңтүстік Қазақстан облы­сындағы белгілі Отырар, Құлан қала­шық­тарындағы археологиялық қазба зерт­теулердің нәтижесінде құнды мәлі­меттер мен олжалар анықталды.

Қорыта айтқанда, тарихи мұра­ла­­рымызды жалпыадамзаттық құнды­лық­тар қатарына қосу, тұтас­тай алғанда, м­әдениет сала­сын­дағы барша игілікті іст­ер уақыттың өзі талап етіп отырған ғылыми негіздермен ұштасып дами беретіні шүбәсіз.

Қуатжан УӘЛИЕВ,
Қазақстан Республикасы 
Мәдениет және спорт министрлігінің 
жауапты хатшысы

СОҢҒЫ ЖАҢАЛЫҚТАР

19.06.2018

Парламентте балалар денсаулығына қатысты заң жобасы қаралды

19.06.2018

ОҚО-ның әкімшілік орталығы Түркістан қаласына көшіріледі

19.06.2018

Елімізде газ нарығында үлкен өзгерістер болады

19.06.2018

Энергетика министрі халық алдында есеп берді

19.06.2018

Асхат Аймағамбетов: «Алтын белгі» төсбелгісіне үміткерлердің 98,4%-ы білімдерін растады

19.06.2018

Ақсуда Қымызмұрындық мерекесі өтті

19.06.2018

Мемлекет басшысы Түркістан облысын құру туралы Жарлыққа қол қойды

19.06.2018

Қ. Тоқаев сарапшылар алдына жаңа міндеттер қойды

19.06.2018

Бүгін Үкімет отырысында қандай мәселелер талқыланды?

19.06.2018

Павлодарда казактар мәдениеті мен өнері күні өтті

19.06.2018

Гүлшара Әбдіқалықова «Ұлы Дала» гуманитарлық ғылымдар форумына қатысты

19.06.2018

Головкинге The Ring журналының белбеуі табысталды

19.06.2018

Чемпиондар лигасы. «Астананың» іріктеу кезеңіндегі қарсыласы белгілі болды

19.06.2018

Астанада Дүниежүзілік тау-кен конгресі өтіп жатыр

19.06.2018

Сенаторлар валюталық реттеу туралы заң жобаларын талқылады

19.06.2018

«Жетісу көктемі» атты республикалық форум: жас қаламгерлер не дейді?

19.06.2018

СҚО-ның Бостандық ауылында қуғын-сүргін құрбандарына арнап ескерткіш-тақта орнатылды

19.06.2018

Мемлекет басшысы Қайрат Мәмиді қабылдады

19.06.2018

Бурабайда «Қазақтану» ғылыми-ағартушылық жобасының тұсауы кесілді

19.06.2018

Солтүстік Қазақсанда жаңа мешіт ашылды

ТАҒЫ ЖҮКТЕУ
КОЛУМНИСТЕР

Жұмабай ШАШТАЙҰЛЫ, «Егемен Қазақстан»

Әр қазаққа қажет ұстаным

Қазіргі өмір барысына ой жіберіп қараған кезде ақыл-ойымыздың тереңдігіне малданып, сезімтал аңғарғыштығымызды артықшылыққа балайтын жөніміз бар ма? Аға ұрпақ санатына қосылған ендігінің ақсақалы біздер қазақ сөзіне әкелген жаңалығымыз, яғни бейнелі тіркес­теріміз кәне дегенге кесімді жауап беру қиын-ау. Ұлғайыңқы тартқан осынау шағымызда қазақ қарияларының сөз саптау мәдениетін жиі-жиі еске алып, жадыда жаңғыртуға тырысатын дертке шалдықтық. 

Анар ТӨЛЕУХАНҚЫЗЫ, «Егемен Қазақстан»

Арайланған, абаттанған Астанам!

Махамбет «Еділдің бойы ен тоғай, ел қондырсам деп едім» деп жалынды жырына қосқандай, бүгінде еңсесі биіктеген елорда көз алдымызда қанатын жайып, өсіп-өркендеп, сары даланың сәніне сән қосқан керім қалаға айналғаны анық.

Қарашаш ТОҚСАНБАЙ, «Егемен Қазақстан»

Ән мен күйдің бұлағы – Астананың құрағы 

Жақсыбай САМРАТ, «Егемен Қазақстан»

Басынан бағы таймасын - Жақсыбай Самрат

Ақмолаға бақ ерте қонды, оның аумағы тіпті патша заманында облыс болған. Орталығы Омбы қаласы болғанымен облыстың Ақмола атануының өзі оның ерте танылғандығының белгісі. Әйтпесе осы облыс құрамында сол кездегі Ақмола­дан үлкен Омбы, Қызылжар, сәл кішірек Көкшетау, Атбасар қалалары болған, бірақ соған қарамай облыс атауын Ақмо­ла иемденген.

Жарқын ШӘКӘРІМ, Қазақстанның еңбек сіңірген қайраткері

Нағыз қазақ...

 Домбыра – қазақтың жаны, қазақтың көзі, терең тамырлы тұңғиығы, сан ғасыр­лық серігі, ағыл-тегіл күйі. Сандаған ғасыр­­лардан жеткен Қорқыттың қобы­зы үніндей інжу-маржан сазды әуені. Домбыра күй күм­безін көкке өрлеткен кө­ненің көзі, тәңірдің құдіреті. Кетбұғаның күй күңіренісі, Ноғайлының зар заманы, Сы­пыра жырау, Асан Қайғы, Қазтуған, Дос­панбет, Шалкиіз­дердің жыр арқауы, қанаты. Байжігіт пен Абы­лай ханның күй төгілткен жан серігі. Күні кешегі Нұрғиса мен Қаршығалардың дүл­дүл күйшілігі. Бүгінгі музыка өнері бәйте­регінің тамырлы шежіресі. 

ҰҚСАС ЖАҢАЛЫҚТАР

Тағы да оқу

Пікірлер(0)

Пікір қосу