12 Наурыз, 2016

Қазақстан Республикасы Әділет министрлігінің бұйрығы  №106

642 рет
көрсетілді
38 мин
оқу үшін
2015 жылғы 24 ақпандағы,  Астана қаласы Шағын, орта және ірі кәсiпкерлiк субъектiлеріне жататын заңды тұлғалардың үлгiлік жарғыларын «Заңды тұлғаларды мемлекеттiк тiркеу және филиалдар мен өкiлдiктердi есептiк тiркеу туралы» 1995 жылғы 17 сәуiрдегі Қазақстан Республикасы Заңының 7 - бабына сәйкес бұйырамын: 1. Қоса берiлiп отырған: 1) осы бұйрықтың 1- қосымшасына сәйкес акционерлiк қоғамның үлгі жарғысы; 2) осы бұйрықтың 2 - қосымшасына сәйкес жауапкершiлiгi шектеулi серiктестiктің үлгі жарғысы; 3) осы бұйрықтың 3 - қосымшасына сәйкес қосымша жауапкершiлiгi бар серiктестiктің үлгі жарғысы; 4) осы бұйрықтың 4 - қосымшасына сәйкес сенiм серiктестiктің үлгі жарғысы; 5) осы бұйрықтың 5 - қосымшасына сәйкес толық серiктестiктің үлгі жарғысы; 6) осы бұйрықтың 6 - қосымшасына сәйкес өндiрiстiк кооперативтің үлгі жарғысы бекітілсін. 2. Қазақстан Республикасы Әділет министрлігінің Тіркеу қызметі және заң қызметін ұйымдастыру департаменті осы бұйрықты мемлекеттік тіркеуді және оны заңнамада белгіленген тәртіппен ресми жариялауды қамтамасыз етсін. 3. Осы бұйрықтың орындалуын бақылау Қазақстан Республикасы Әділет министрінің орынбасары Б. Ж. Әбдірайымға жүктелсін. 4. Осы бұйрық оның ресми жарияланған күнінен бастап күнтізбелік он күн өткен соң қолданысқа енгізіледі. Қазақстан Республикасының Әділет министрі Б.ИМАШЕВ. Қазақстан Республикасы Әділет министрінің 2015 жылғы 24 ақпандағы №106 бұйрығына 1-қосымша Акционерлік қоғамның үлгілік жарғысы 1. Жалпы ереже 1. ____________________________________________________________ (атауы - өтініште көрсетіледі) акционерлік қоғамның (бұдан әрі - қоғам) осы жарғысы оның атауын, тұрғылықты орнын, оның органдарының құрылу тәртібі мен құзыретін, қайта құрылу және қызметін тоқтату жағдайын және Қазақстан Республикасының заңнамаларына қайшы келмейтін басқа да ережелерін айқындайды. 2. Қоғам Қазақстан Республикасының заңнамаларына сәйкес заңды тұлға болып табылады, жеке балансы, банкте есеп-шоты болады, өз атынан мүліктік және мүліктік емес құқықтарды іске асыруға, міндеттер алуға, сотта талапкер және жауапкер болуға құқылы. 3. Қоғамның өз атауы бар бланкілері өз қызметін атқару үшін қажетті басқа да реквизиттері болады. 4. Қоғам өз қызметінде Қазақстан Республикасының Конституциясының, Азаматтық кодексін, «Акционерлік қоғам туралы» Заңы (бұдан әрi - Заң), басқа да Қазақстан Республикасының нормативтік құқықтық актілерін және де осы Жарғыны басшылыққа алады. 5. Қоғам Қазақстан Республикасының заңнамаларымен белгіленген тәртіппен заңды тұлғалардың жарғылық капиталына қатысуға құқылы. 6. Қазақстан Республикасының заңнамалық актілерімен белгіленген тәртіпте қоғам оның тұрғылықты жерінен тыс жерлерде орналасқан, қоғамның атынан және тапсырмасымен олар туралы ереже негізінде әрекет ететін,заңды тұлға болып табылмайтын филиалдар (өкілдіктер) құруға құқылы. 2. Қоғамның атқарушы органының атау мен оның тұрғылықты жері 7. Қоғамның толық атауы: 1) мемлекеттік тілде _____________________________________________ (өтініште көрсетіледі) 2) орыс тілінде __________________________________________________ (өтініште көрсетіледі) 8. Қоғамның қысқартылған атауы: _________________________________ 1) мемлекеттік тілде______________________________________________ (өтініште көрсетіледі) 2) орыс тілінде___________________________________________________ (өтініште көрсетіледі) 9. Қоғамның атқарушы органының тұрғылықты жері _______________________________________________________________ (өтініште көрсетіледі) Жеке кәсіпкерлік субьектісінің мәртебесі___________________________ (өтініште көрсетіледі) 3. Қоғам акционерлерінің құқықтары мен міндеттері 10. Қоғам акционерінің: 1) Заңда және қоғамның жарғысында көзделген тәртiппен қоғамды басқаруға қатысуға; 2) дивидендтер алуға; 3) қоғамның қызметi туралы ақпарат алуға, оның iшiнде акционерлердiң жалпы жиналысында немесе қоғамның жарғысында айқындалған тәртiппен қоғамның қаржылық есептiлiгiмен танысуға; 4) қоғамның тiркеушiсiнен немесе номиналды ұстаушыдан оның бағалы қағаздарға меншiк құқығын растайтын өзiндi көшiрмелер алуға; 5) қоғам акционерлерiнiң жалпы жиналысына қоғамның директорлар кеңесiне сайлау үшiн кандидатуралар ұсынуға; 6) қоғамның органдары қабылдаған шешiмге сот тәртiбiмен дау айтуға; 7) қоғамның дауыс беретін акцияларының бес және одан да көп пайызын дербес немесе басқа акционерлермен жинақтап алғанда иеленген кезде, Заңда көзделген жағдайларда, өз атынан сот органдарына қоғамның лауазымды адамдарының қоғамға келтірілген залалдарды қоғамға өтеуі және қоғамның лауазымды адамдарының және (немесе) олардың аффилиирленген тұлғаларының ірі мәмілелер және (немесе) мүдделілік болуына орай жасалатын мәмілелер жасасу (жасасуға ұсыныс) туралы шешім қабылдау нәтижесінде алған пайданы (табысты) қоғамға қайтаруы туралы талаппен жүгінуге; 8) қоғамға оның қызметi туралы жазбаша сұрау салуға және қоғамға сұрау салу келiп түскен күннен бастап күнтізбелік отыз күн iшiнде дәлелдi жауаптар алуға; 9) қоғам таратылған кезде мүлiктiң бiр бөлiгiне; 10) Қазақстан Республикасының заңнамалық актiлерінде көзделген жағдайларды қоспағанда, Заңда белгiленген тәртiппен өз акцияларына айырбасталатын қоғамның акцияларын немесе басқа да бағалы қағаздарын артықшылықпен сатып алуға; 11) акционерлердің жалпы жиналысының Заңда көзделген тәртіппен қоғам акцияларының санын өзгерту туралы немесе олардың түрін өзгерту туралы шешім қабылдауына қатысуға құқылы. 11. Ірі акционердің, сондай-ақ: 1) акционерлердің кезектен тыс жалпы жиналысын шақыруды талап етуге немесе директорлар кеңесі акционерлердің жалпы жиналысын шақырудан бас тартқан жағдайда оны шақыру туралы талап-арызбен сотқа жүгінуге; 2) директорлар кеңесіне Заңға сәйкес акционерлердің жалпы жиналысының күн тәртібіне қосымша мәселелер енгізуді ұсынуға; 3) директорлар кеңесінің отырысын шақыруды талап етуге; 4) өз есебінен аудиторлық ұйымның қоғам аудитін жүргізуін талап етуге құқығы бар. 12. Артықшылықты акциялардың меншік иелері - акционерлердің жай акциялардың меншік иелері - акционерлеріне қарағанда қоғамның жарғысында белгіленіп, алдын ала айқындалып кепілдік берілген мөлшерде дивидендтер алуға және қоғам таратылған кезде Заңда белгіленген тәртіппен мүліктің бір бөлігіне басым құқығы бар. 13. Қоғамның акционері: 1) акцияларды төлеуге; 2) осы акционерге тиесілі акцияларды қоғамның тіркеушісіне және нақтылы ұстаушыға қоғамның акцияларын ұстаушылардың тiзiлiмдер жүйесiн жүргізуге қажетті мәліметтердің өзгерісі туралы он күн ішінде хабарлауға; 3) қоғам немесе оның қызметі туралы қызметтік, коммерциялық немесе заңмен қорғалатын өзге де құпия болып табылатын ақпаратты жария етпеуге; 4) Заңда және Қазақстан Республикасының өзге заң актілерінде белгіленген басқа да міндеттерді орындауға міндетті. 4. Қоғамның органдары, оларды құру тәртібі 14. Мыналар: 1) жоғары орган - акционерлердің жалпы жиналысы (барлық дауыс беретін акциялары бір акционерге тиесілі қоғамда - сол акционер); 2) басқару органы - директорлар кеңесі; 3) атқарушы орган - алқалы орган немесе атауы қоғамның жарғысында белгіленетін атқарушы орган қызметін жеке-дара жүзеге асыратын тұлға қоғам органдары болып табылады. 15. Акционерлердің бірінші жалпы жиналысында қоғамның директорлар кеңесі сайланады. Қазақстан Республикасының заңнамаларында және қоғамның жарғысында өзгеше көзделмеген жағдайда, директорлар кеңесі құрамына сайланған тұлғалар шектеусіз ретте қайта сайлана алады. Директорлар кеңесінің құзыреті мерзімі акционерлердің жалпы жиналысымен белгіленеді. Директорлар кеңесінің құзыреті мерзімі жаңа директорлар кеңесін сайлау туралы жиналыс өткен сәттен бастап аяқталады. Акционерлердің жалпы жиналысы директорлар кеңесінің барлық немесе жекеленген мүшелерінің құзыретін уақытынан бұрын тоқтатуға құқылы. Директорлар кеңесінің мүшесінің құзыретін оның бастамасымен уақытынан бұрын тоқтату директорлар кеңесіне жазбаша түрде хабарлау негізінде жүзеге асырылады. Директорлар кеңесінің мұндай мүшесінің құзыреті аталған хабарламаны директорлар кеңесі атған сәттен бастап тоқтатылады. Директорлар кеңесінің мүшесінің құзыреті тоқтатылған жағдайда, директор кеңесінің жаңа мүшесін сайлау, акционерлердің жалпы жиналысына ұсынылған, кумулятивті дауыс берумен жүзеге асырылады, мұндай жағдайда жаңа сайланған дректорлар кеңесінің мүшесінің құзыреті, барлық директорлар кеңесінің құзыретінің тоқтатылуы уақытымен бірге тоқтатылады. 16. Директорлар кеңесі атқарушы органның сандық құрамы мен құзыретін, оның директоры мен мүшелерін (атқарушы органды жеке дара атқарушы тұлғаны) сайлау, сонымен қатар олардың құзыретін уақытынан бұрын тоқтату тәртібін анықтайды. 5. Акционерлердің жалпы жиналысының құзыреті 17. Акционерлердің жалпы жиналысының айрықша құзыретіне мына мәселелер жатқызылады: 1) қоғам жарғысына өзгерістер мен толықтырулар енгізу немесе оның жаңа редакциясында бекіту; 2) корпоративтiк басқару кодексiн, сондай-ақ ол қабылданған жағдайда оған енгiзiлетiн өзгерiстер мен толықтыруларды бекiту; 3) қоғамды ерікті түрде қайта ұйымдастыру немесе тарату; 4) қоғамның жарияланған акцияларының санын ұлғайту немесе қоғамның орналастырылмаған жарияланған акцияларының түрiн өзгерту туралы шешiм қабылдау; 5) қоғамның бағалы қағаздарын айырбастау шарттары мен тәртібін, сондай-ақ оларды өзгертуді айқындау; 6) қоғамның жай акцияларына айырбасталатын бағалы қағаздарды шығару туралы шешім қабылдау; 7) орналастырылған акциялардың бір түрін акциялардың басқа түріне айырбастау туралы шешім қабылдау, мұндай айырбастаудың шарттары мен тәртібін айқындау; 8) есеп комиссиясының сан құрамын және өкілеттік мерзімін белгілеу, оның мүшелерін сайлау және олардың өкілеттігін мерзімінен бұрын тоқтату; 9) директорлар кеңесінің сан құрамын, өкілеттік мерзімін белгілеу, оның мүшелерін сайлау және олардың өкілеттігін мерзімінен бұрын тоқтату, сондай-ақ директорлар кеңесінің мүшелеріне олардың өз міндеттерін атқарғаны үшін сыйақы төлеудің және шығыстарын өтеудің мөлшері мен шарттарын айқындау; 10) қоғамның аудитін жүзеге асыратын аудиторлық ұйымды белгілеу; 11) жылдық қаржы есептілігін бекіту; 12) қоғамның есепті қаржы жылындағы таза табысын бөлу тәртібін бекіту, жай акциялар бойынша дивидендтер төлеу туралы шешім қабылдау және қоғамның бір жай акциясына шаққандағы дивиденд мөлшерін бекіту; 13) заңда көзделген жағдайлар пайда болған кезде қоғамның жай жән артышылықты акциялары бойынша дивидендтер төлемеу туралы шешім қабылдау; 14) қоғам акцияларының ерікті делистингі туралы шешім қабылдау; 15) қоғамға тиесілі барлық активтердің жиырма бес және одан да көп процентін құрайтын сомадағы активтердің бір немесе бірнеше бөлігін беру (алу) арқылы қоғамның өзге де заңды тұлғаларды құруға немесе олардың қызметіне қатысуы туралы шешім қабылдау; 16) акционерлердің жалпы жиналысын шақыру туралы қоғамның акционерлерге хабарлау нысанын белгілеу және мұндай ақпаратты бұқаралық ақпарат жариялау туралы шешім қабылдау; 17) қоғам оларды Заңға сәйкес сатыпалған кезде акциялардың құнын белгілеу әдістемесіне өзгерістерді бекіту (егер оны құрылтай жиналысы бекітпесе, әдістемені бекіту); 18) акционерлердің жалпы жиналысының күн тәртібін бекіту; 19) акционерлерге қоғам қызметі туралы ақпарат беру тәртібін белгілеу, оның ішінде, егер мұндай тәртіп қоғам жарғысында белгіленбесе, бұқаралық ақпарат құралын анықтау; 20) «алтын акцияны» енгізу және оның күшін жою; 21) шешім қабылдау Заңда және қоғамның жарғысында акционерлердің жалпы жиналысының айрықша құзыретіне жатқызылған өзге де мәселелер. 18. Осы тармақтың 1), 4), және 17) тармақшаларында көрсетілген мәселелер бойынша акционерлердiң жалпы жиналысының шешiмдерi қоғамның дауыс беретiн акцияларының жалпы санының айқын басым көпшілігімен, ал инвестициялық жекешелендiру қорын қайта құру нәтижесiнде құрылған қоғамда – қоғамның жиналыста өкiлдiк еткен дауыс беретiн акцияларының айқын басым көпшілігімен қабылданады. 19. Егер Заңда және қоғамның жарғысында өзгеше белгiленбесе, акционерлердiң жалпы жиналысының өзге мәселелер бойынша шешiмдерi қоғамның дауыс беруге қатысушы дауыс беретiн акцияларының жалпы санының жай көпшiлiк даусымен қабылданады. 6. Директорлар кеңесінің құзыреті 20. Директорлар кеңесінің айрықша құзыретіне мынадай мәселелер жатады: 1) қоғам қызметінің басым бағыттарын айқындау; 2) акционерлердің жылдық және кезектен тыс жалпы жиналысын шақыру туралы шешім қабылдау; 3) жарияланған акциялардың саны шегiнде акцияларды орналастыру (өткiзу) туралы, оның iшiнде орналас­­­­ты­рылатын (өткiзiлетiн) акциялардың саны, оларды орналастыру (өткiзу) тәсiлi мен бағасы туралы шешiм қабылдау; 4) қоғамның орналастырылған акцияларды немесе басқа да бағалы қағаздарды сатып алуы және оларды сатып алу бағасы туралы шешім қабылдау; 5) қоғамның жылдық қаржы есептілігін алдын ала бекіту; 6) директорлар кеңесінің комитеттері туралы ережелерді бекіту; 7) қоғамның облигацияларын және туынды бағалы қағаздарын шығару талаптарын айқындау, сондай-ақ оларды шығару туралы шешімдер қабылдау; 8) атқарушы органның сан құрамын, өкілеттік мерзімін анықтау, оның басшысын және мүшелерін (атқарушы органның функциясын жеке-дара жүзеге асыратын адамды) сайлау, сондай-ақ олардың өкілеттіктерін мерзімінен бұрын тоқтату; 9) атқарушы органның басшысы мен мүшелерінің (атқарушы органның функциясын жеке-дара жүзеге асыратын адамның) лауазымдық айлықақыларының мөлшерін және оларға еңбекақы және сыйлықақы төлеу талаптарын айқындау; 10) ішкі аудит қызметінің сандық құрамын, өкілеттік мерзімін айқындау, оның басшысы мен мүшелерін тағайындау, сондай-ақ олардың өкілеттіктерін мерзімінен бұрын тоқтату, ішкі аудит қызметінің жұмыс тәртібін, ішкі аудит қызметі қызметкерлеріне еңбекақы және сыйлықақы төлеудің мөлшері мен талаптарын айқындау; 11) корпоративтік хатшыны тағайындау, оның өкілеттік мерзімін айқындау, оның өкілеттігін мерзімінен бұрын тоқтату, сондай-ақ корпоративтік хатшының лауазымдық жалақысы мөлшерін және сыйақы шарттарын айқындау; 12) аудиторлық ұйымның, сондай-ақ қоғамның акцияларын төлеуге берілген не ірі мәміле нысанасы болып табылатын мүліктің нарықтық құнын бағалау жөніндегі бағалаушының қызметіне ақы төлеу мөлшерін айқындау; 13) қоғамның ішкі қызметін реттейтін құжаттарды (бұған қоғам қызметін ұйымдастыру мақсатында атқарушы орган қабылдайтын құжаттар қосылмайды), оның ішінде аукциондар өткізу және қоғамның бағалы қағаздарына қол қою шарттары мен тәртібін белгілейтін ішкі құжатты бекіту; 14) қоғамның филиалдары мен өкілдіктерін құру және жабу туралы шешімдер қабылдау және олар туралы ережелерді бекіту; 15) қоғамның басқа заңды тұлғалардың акцияларының он және одан да көп пайызын (жарғылық капиталға қатысу үлестерiн) сатып алу (иелігінен шығару) туралы шешімдерін қабылдау; 16) акцияларының (жарғылық капиталдағы қатысу үлесінің) он және одан пайызы қоғамға тиесілі заңды тұлға акционерлерінің (қатысушыларының) жалпы жиналысының құзыретіне жатқызылатын қызмет мәселелері бойынша шешімдер қабылдау; 17) қоғамның міндеттемелерін оның өзіндік капиталы мөлшерінің он және одан да көп пайызы болатын шамаға көбейту; 18) қоғам немесе оның қызметтік, коммерциялық немесе заңмен қорғалатын өзге де құпия болып табылатын қызметі туралы ақпаратты айқындау; 19) ірі мәмілелер және жасалуына қоғам мүдделі мәмілелер жасасу туралы шешімдер қабылдау; 20) Заңда және қоғамның жарғысында көзделген, акционерлердің жалпы жиналысының айрықша құзыретіне жатпайтын өзге де мәселелер. Тiзбесi осы жарғының 20-тармақшасында белгiленген мәселелердi атқарушы органның шешуiне беруге болмайды. 7. Атқарушы органның құзыреті 21. Ағымдағы қызметке басшылықты атқарушы орган - басқарма немесе атқарушы органның қызметін атқарушы жеке-дара тұлға жүзеге асырады. Атқарушы орган қоғамның Қазақстан Республикасының Заңымен өзге де заң актілерінде және қоғамның жарғысында қоғамның басқа органдары мен лауазымды адамдарының құзыретіне жатқызылмаған кез келген мәселесі бойынша шешім қабылдауға құқылы. 22. Атқарушы органның басшысы: 1) акционерлердің жалпы жиналысы мен директорлар кеңесі шешімдерінің орындалуын ұйымдастырады; 2) үшінші тұлғалармен қатынастарда қоғам атынан сенімхатсыз әрекет етеді; 3) үшінші тұлғалармен қатынастарда қоғам атынан өкілдік ету құқығына сенімхат береді; 4) қоғам қызметкерлерін (Заңда белгіленген жағдайларды қоспағанда) қабылдауды, ауыстыруды және жұмыстан босатуды жүзеге асырады, оларға көтермелеу шараларын қолданады және тәртіптік жазалар қолда­нады, қоғамның штат кестесіне сәйкес қоғам қызметкерлерінің лауазымдық жалақыларының және жалақы­ларына дербес үстемеақылардың мөлшерін белгілейді, атқарушы орган мен қоғамның ішкі аудит қызме­тінің құрамына кіретін қызметкерлерді қоспағанда, қоғам қызметкерлеріне берілетін сыйлықақы мөлшерін айқындайды; 5) өзі болмаған жағдайда өз міндеттерін атқаруды атқарушы орган мүшелерінің біріне жүктейді; 6) атқарушы орган мүшелерінің арасында міндеттерді, сондай-ақ өкілеттік саласын және жауапкершілікті бөледі; 7) қоғам жарғысында және қоғам акционерлерінің жалпы жиналысы мен директорлар кеңесінің шешімдерінде белгіленген өзге де функцияларды жүзеге асырады. 8. Қоғам органдарының қызметін ұйымдастыру тәртібі 23. Акционерлердің жалпы жылдық жиналысын директорлар кеңесі шақырады. 24. Акционерлердің кезектен тыс жалпы жиналысы: 1) директорлар кеңесінің; 2) ірі акционердің бастамасы бойынша шақырылады. Ерікті түрде таратылу процесіндегі қоғам акционерлерінің кезектен тыс жалпы жиналысын қоғамның тарату комиссиясы шақыруы, әзірлеуі және өткізуі мүмкін. Қазақстан Республикасының заң актілерінде акционерлердің кезектен тыс жалпы жиналысы міндетті түрде шақырылатын жағдайлар көзделуі мүмкін. 25. Акционерлердің жалпы жиналысын әзірлеу мен өткізуді: 1) атқарушы орган; 2) онымен жасалған шартқа сәйкес қоғамның тіркеушісі; 3) директорлар кеңесі; 4) қоғамның тарату комиссиясы жүзеге асырады. Заңда белгіленген жағдайларды қоспағанда, акционерлердің жалпы жиналысын шақыру, әзірлеу және өткізу жөніндегі шығындарды қоғам көтереді. 26. Қоғамның органдары акционерлердің жылдық жалпы жиналысын шақырудың осы Заңда белгіленген тәртібін бұзған жағдайда, акционерлердің жылдық жалпы жиналысы кез келген мүдделі тұлғаның талап-арызы бойынша қабылданған сот шешімі негізінде шақырылуы және өткізілуі мүмкін. Егер қоғам органдары акционерлердің кезектен тыс жалпы жиналысын өткізу туралы қоғамның ірі акционерінің талабын орындамаса, қоғам акционерлерінің кезектен тыс жалпы жиналысы оның талап-арызы бойынша қабылданған сот шешімінің негізінде шақырылуы және өткізілуі мүмкін. 27. Акционерлердің жалпы жиналысының дауыс беру қорытындылары ____________________________________________________________________, (өтініште көрсетіледі) үәкілетті органның (бағалы қағаздар нарығында реттеуді және бақылауды жүзеге асырушы мемлекеттік орган) нормативтік құқықтық актілерінде белгіленген талаптарға сай бұқаралық ақпарат құралдарында жарияланады. 28. Заңда және (немесе) қоғамның жарғысында акционерлердің жалпы жиналысының айрықша құзыретіне жат­қызылған мәселелерді қоспағанда, директорлар кеңесі қоғамның қызметіне жалпы басшылықты жүзеге асырады. 29. Директорлар кеңесі қоғамның жарғысымен атқарушы органның құзыретіне берілген мәселелер бойынша, сондай-ақ акционерлердің жалпы жиналысының шешіміне қайшы келетін шешімдер қабылдауға құқылы емес. 30. Директорлар кеңесі қабылдайтын шешім вето құқығы белгіленген мәселелер жөніндегі «алтын акция» иесімен келісілуге тиіс. 31. Қоғамның директорлар кеңесі әрқайсысы дауыс беру кезінде бір дауысқа ие ____ (өтініште көрсетіледі) директорлар кеңесінің мүшесінен және оның директорынан тұрады. Директорлар кеңесінің________мүшелері тәуелсіз директорлар болып табылады (өтініште көрсетіледі). 32. Директорлар кеңесін өткізу үшін кворум директорлар кеңесінің жалпы санының жартысынан кем болмауы болуы тиіс. Дауыстар тең болған жағдайда, директорлар кеңесінің төрағасының немесе директорлар кеңесінің жиылысына төрағалық етуші тұлғаның дауысы шешуші болып табылады. 33. Директорлар кеңесі директорлар кеңесінің мүшелері ғана қатыса алатын өздерінің жабық жиылысын шақыру туралы шешім қабылдауға құқылы. 34. Директорлар кеңесінің қарауына шығарылған сұрақтар бойынша директорлар кеңесінің шешімі сырттай қабылдануы мүмкін. 35. Ағымдағы қызметке басшылықты атқарушы орган - басқарма немесе атқарушы органның функцияларын іске асыратын тұлға жеке-дара жүзеге асырады. Атқарушы орган қоғам қызметінің Заңда, Қазақстан Республикасының өзге де заң актілерінде және қоғамның жарғысында қоғамның басқа органдары мен лауазымды адамдарының құзыретіне жатқызылмаған кез келген мәселесі бойынша шешім қабылдауға құқылы. Атқарушы орган акционерлердің жалпы жиналысы мен директорлар кеңесінің шешімдерін орындауға міндетті. 36. Атқарушы органның вето құқығы белгіленген мәселелер жөніндегі шешімдері «алтын акция» иесімен келісілуі тиіс. 37. Қоғамның акционерлері және оның акционерлері болып табылмайтын қызметкерлері басқарма мүшелері бола алады. Басқарма ___мүшеден тұрады (өтініште көрсетіледі). 38. Басқарма отырысы қажеттігіне байланысты шақырылады, алайда жылына кемінде бір рет болуы тиіс. Шешім басқарма мүшелерінің дауыстарының жай көпшілігімен қабылданады және хаттамамен рәсімделеді. Хаттамаға осы отырысқа қатысқан барлық басқарма мүшелері қол қояды. 39. Атқарушы органның басшысы директорлар кеңесі комитетінің төрағасы бола алмайды және директорлар кеңесінің төрағасы болып сайлана алмайды. 40. Қоғамның қаржы-шаруашылық қызметіне бақылауды жүзеге асыру үшін ішкі аудит қызметі құрылуы мүмкін. Ол құрылған жағдайда, ішкі аудит қызметі ___ мүшеден тұрады (өтініште көрсетіледі). Ішкі аудит қызметінің қызметкерлері директорлар кеңесінің және атқарушы органның құрамына сайлана алмайды. 41. Ішкі аудит қызметі тікелей директорлар кеңесіне бағынады және оның алдында өз жұмысы туралы есеп береді. 9. Қоғамның акционерлерінің және лауазымды тұлғаларының олардың аффилиирленген тұлғалары туралы ақпаратты ұсыну тәртібі 42. Қоғам өзінің аффилиирленген тұлғаларын туралы есепті осы тұлғалар немесе қоғамның тіркеушісі беретін мәліметтер негізінде (уәкілетті орган белгілеген тәртіппен ірі акционер болып табылатын тұлғаларға қатысты ғана) жүргізеді. 43. Қоғамның аффилиирленген тұлғалары туралы мәліметтер қызметтік, коммерциялық немесе заңмен қорғалатын өзге де құпияны құрайтын ақпарат болып табылмайды. Қоғамның аффилиирленген тұлғалары болып табылатын жеке және заңды тұлғалар аффилиирлену туындаған күннен бастап жеті күн ішінде өзінің аффилиирленген тұлғалары туралы мәліметті қоғамға табыс етуге міндетті. 44. Қоғам өзінің аффилиирленген тұлғаларының тізімін уәкілетті органға ол белгілеген тәртіппен табыс етуге міндетті. 10. Қоғамның ақпарат беру тәртібі 45. Қоғам Заңға және осы Жарғыға сәйкес өз қызметі туралы, қоғам акционерлерінің мүдделерін қозғайтын ақпаратты өзінің акционерлерінің назарына жеткізеді. Акционерлік қоғам және оның акционерлері өзінің хабарларын және Қазақстан Республикасының заңнамалық актілеріне сәйкес міндетті түрде жариялайтын басқа ақпаратты жариялау үшін пайдалануы тиіс бұқаралық ақпарат құралдары __________ (өтініште көрсетіледі). 46. Акционердің талап етуі бойынша қоғам акционерге Заңда көзделген құжаттардың көшірмелерін беруге міндетті. 47. Акционер ақпарат алу мақсатында қоғамның атқарушы органына жазбаша нысанда өтініш жасайды. Акционердің өтініші қоғамның кіріс құжаттарын есепке алу журналында тіркелуі тиіс. Қоғам акционерге талап етілетін ақпаратты (талап етілген құжаттардың көшірмелерін) өтініш жасаған күннен бастап отыз күнтізбелік күн ішінде беруге міндетті. Құжаттардың көшірмелерін бергені үшін төленетін ақының мөлшерін қоғам белгілейді және құжаттардың көшірмелерін дайындау шығыстарының құнынан және құжаттарды акционерге жеткізуге байланысты шығыстарды төлеу ақысынан аспауы тиіс. 11. Қоғамның мүлкі 48. Қоғамның мүлкі: 1) қоғамның акцияларын төлеуге акционерлер берген мүлік; 2) оның қызметі нәтижесінде алынған кірістер; 3) Қазақстан Республикасының заңнамаларымен тыйым салынбаған негіздер бойынша алынған басқа да мүліктер есебінен құралады. 12. Акциялар, облигациялар. Бағалы қағаздарды орналастыру 49. Қоғам жай акциялар, не жай және артықшылықты акциялар шығаруға құқылы. Акциялар құжатсыз нысанда шығарылады. 50. Жай акция дауыс беруге енгізілетін барлық мәселелерді шешкен кезде акционерге дауыс беру құқығымен акционерлердің жалпы жиналысына қатысу құқығын, қоғамда таза табыс болған жағдайда дивидендтер, сондай-ақ қоғам таратылған жағдайда Қазақстан Республикасының заңдарында белгіленген тәртіппен оның мүлкінің бір бөлігін алу құқығын береді. Қоғамның жай акциялары бойынша тоқсан немесе жартыжылдық қорытындылары бойынша дивидендтер төлеу жүзеге асырылады. (керегінің астын сыз) 51. Қоғамның артықшылықты акциялары меншік иелеріне - акционерлердің жай акциялардың меншік иелері - акционерлеріне қарағанда қоғамның жарғысында белгіленіп, алдын ала айқындалып кепілдік берілген______(өтініште көрсетіледі) мөлшерде дивидендтер алуға және қоғам таратылған кезде осы Заңда белгіленген тәртіппен мүліктің бір бөлігіне басым құқық береді. Артықшылықты акциялар бойынша дивидендтер төлеу кезеңділігі________ (өтініште көрсетіледі). 52. Артықшылықты акция акционерге мынадай: 1) қоғам акционерлерінің жалпы жиналысы ол бойынша шешім артықшылықты акцияларды иеленуші акционердің құқығын шектеуі мүмкін мәселені қарайды. Орналастырылған (сатып алынғандарын шегере отырып) артықшылықты акциялардың жалпы санының кемінде үштен екісі шектеу қоюға дауыс берген жағдайда ғана мұндай мәселе бойынша шешім қабылданды деп есептелген; 2) қоғам акционерлерінің жалпы жиналысы қоғам артықшылықты акцияларды ұйымдастырылмаған рынокта осы Заңға сәйкес сатып алған кезде олардың құнын айқындау әдістемесіне (егер құрылтай жиналысы әдістемені бекітпесе, оны бекіту) өзгерістерді бекіту туралы мәселені қараған; 3) қоғам акционерлерінің жалпы жиналысы қоғамды қайта ұйымдастыру не тарату туралы мәселені қараған; 4) артықшылықты акция бойынша дивиденд оны төлеу үшін белгіленген мерзім өткен күннен бастап үш ай ішінде толық мөлшерінде төленбеген жағдайларды қоспағанда, артықшылықты акция акционерге қоғамды басқаруға қатысу құқығын береді. 53. Акцияларды шығару, орналастыру шарттары, сондай-ақ қоғамның жай акциялары бойынша дивидендтер төлеудің кезеңділігі акцияларды шығару проспектісімен белгіленеді. 54. Қоғам айырбасталатын бағалы қағаздар шығаруға құқылы. 55. Қоғам қосымша қаражаттар тарту мақсатында Қазақстан Республикасының заңнамаларына сәйкес облигациялар шығаруға құқылы Облигацияларды шығару, орналастыру шарттары, олармен сыйлық - ақы төлеу, облигацияларды өтеу және оларды таратудан түскен қаражатты пайдалану Қазақстан Республикасының заңнамаларымен және облигацияларды шығару проспектісімен белгіленеді. 13. Таза табысты бөлу. Акциялар бойынша дивиденд 56. Қоғамның таза табысы (салықтарды және басқа да міндетті төлемдерді төлегеннен кейін) қоғамның қарауында қалады және акционерлердің жалпы жиналысының анықталған ретте, оның ішінде дивидендтер төлеуге бөлінеді. Қалған бөлігі қоғамды дамытуға немесе акционерлердің жалпы жиналысымен көзделген басқа да мақсаттарға жұмсалады. Акционерлердің жалпы жиналысы жыл қорытындыс бойынша жай акциялар бойынша дивиденд төлеу тиімділігі туралы шешім қабылдауға құқылы. Артықшылықты акциялар бойынша дивиденд төлеу үшін қоғам органының шешімі талап етілмейді. Орналастырылмаған немесе қоғамның өзi сатып алған акциялар бойынша, сондай-ақ егер сот немесе қоғам акционерлерiнiң жалпы жиналысы қоғамды тарату туралы шешiм қабылдаса, дивидендтер есептелмейдi және төленбейдi. 57. Қоғамның жай және артықшылықты акциялары бойынша: 1) өз капиталының теріс мөлшері болған жағдайда немесе егер қоғамның өз капиталының мөлшері оның акциялары бойынша дивидендтер есептеу нәтижесінде теріс болса; 2) егер қоғам Қазақстан Республикасының оңалту және банкроттық туралы заңнамасына сәйкес төлем қабiлетсiздiгi немесе дәрменсiздiк белгiлерiне сай келсе не аталған белгiлер қоғамда оның акциялары бойынша дивидендтер төлеу нәтижесiнде пайда болса, дивидендтерді есепке жазуға жол берілмейді. 14. Қоғамды қайта құру және тарату 58. Қоғамды қайта ұйымдастыру және тарату акционерлердің жалпы жиналысының шешімі бойынша не Қазақстан Республикасының заңнамаларында көзделген негіздер бойынша жүзеге асырылады. 59. Қоғамды қайта ұйымдастыру және тарату Қазақстан Республикасының заңнамалары және өзгеде нормативтік құқықтық актілерімен реттеледі. 15. Қорытынды ережелер 60. Қоғам өз қызметінде осы жарғыны және Қазақстан Республикасының заңнамаларын басшылыққа алады. 61. Заңды тұлғаның құқықтық қабілеттігі ол құрылған сәттен басталады және оны таратқан сәттен тоқтайды. Қызмет саласы бойынша онымен айналысуға рұқсат алу қажеттігі бар заңды тұлғалардың құқықтық қабілеттігі ондай рұқсатты алған сәттен басталады, рұқсатты алып қойған, қолданыс мерзімі өткен, оны Қазақстан Республикасының заңнамаларына сәйкес жарамсыз деп танылған сәттен тоқтайды. Құрылтайшылардың (жалғыз құрылтайшының) қолдары (жарғыны құрылтай жиналысы (жалғыз құрылтайшы) бекіткен кезде) немесе уәкілетті тұлғаның қолы (жарғыны акционерлердің жалпы жиналысы (жалғыз акционер) бекіткен кезде) Қазақстан Республикасы Әділет министрінің 2015 жылғы 24 ақпандағы № 106 бұйрығына 2-қосымша Жауапкершiлiгi шектеулi серiктестiктiң үлгілік жарғысы 1. Жалпы ережелер 1.______________________________________________________________(өтініште көрсетіледі) жауапкершiлiгi шектеулi серiктестiгi (бұдан әрi - серiктестiк) Қазақстан Республикасының заңдары бойынша заңды тұлға болып табылады. 2. Серiктестiк мемлекеттiк тiркеуден өткен сәттен бастап заңды тұлға құқығын иеленеді, дербес балансы, банкте шоттары, өз атынан мәмiлелер жасасуға, мүлiктiк және жеке мүлiктiк емес құқықтарды иеленуге, мiндеттер көтеруге, сотта талапкер және жауапкер болуға құқылы. 3. Серiктестiктiң өз атауы жазылған бланкiлерi және өз қызметін жүргізуге қажетті өзге де реквизиттері болады. 4. Серiктестiк өз қызметінде Қазақстан Республикасының Конституциясын, Азаматтық кодексін, «Жауапкершiлiгi шектеулi және қосымша жауапкершілігі бар серiктестiктер туралы» Заңы (бұдан әрi - Заң), басқа да Қазақстан Республикасының нормативтік құқықтық актілерін және де осы Жарғыны басшылыққа алады. 5. Серiктестiк басқа заңды тұлғалармен бiрлестiктерге (одақтарға) кiруге, сондай-ақ өзге де заңды тұлғалардың қатысушысы болуға құқылы. 6. Қазақстан Республикасының заңнамалық актілерінде қарастырылған тәртіпте серiктестiк өзі орналасқан жерден тыс жерлерде заңды тұлға болып табылмайтын, оның атынын іс-әрекет жасайтын және серiктестiктің тапсырмасына сәйкес, олар туралы Ереженің негізінде филиалдар (өкілдіктер) ашуға құқылы. 2. Серіктестіктің фирмалық атауы, тұрған жері және мекенжайы 7.Серiктестiктiң фирмалық атауы: 1) мемлекеттiк тiлде:________________________________________________________________________ (өтініште көрсетіледі) 2) орыс тiлiнде ___________________________________________________________________________ (өтініште көрсетіледі) 8. Серiктестiктiң орналасқан жерi және мекенжайы:________________________________________________ __________________________________________________________________________________________ (өтініште көрсетіледі) 9. Жеке кәсіпкерлік субъектісінің мәртебесі:____________________________________________________ (өтініште көрсетіледі) 10. Негізгі қызмет түрі ________________________________________________________________________ 11. Серiктестiк заң актiлерiмен және құрылтай шартымен тыйым салынбаған қызметтiң кез келген түрiн жүзеге асыра алады. Серiктестiк лицензияның негiзiнде тiзбесi заң актiлерiнде айқындалатын қызметтiң жекелеген түрлерiмен айналыса алады. 3. Серiктестiк қатысушыларының тізімі 12. Серiктестiкке қатысушылардың (серiктестiкке қатысушыларының тiзiлiмiн жүргiзудi тiркеушi жүзеге асыратын серiктестiктердi қоспағанда) олардың атауы, орналасқан жерi, мекен-жайы, банк реквизиттерi (eгep құрылтайшы заңды тұлға болса) немесе аты-жөнi, тұратын жерi және жеке басын куәландыратын құжаттың деректерi (eгep құрылтайшы жеке тұлға болса) көрсетiлген тiзбесi: _________________________________________________________________________________________ (өтініште көрсетіледі) 4. Серiктестiк қатысушыларының құқықтары мен мiндеттерi 13.Серiктестiктiң қатысушылары: 1) серiктестiк iстерiн басқаруға қатысуға; 2) серiктестiктiң қызметi туралы ақпарат алуға және оның бухгалтерлік және өзге де құжаттамасымен танысуға; 3) серiктестiктiң қызметiнен табыс алуға, таза табысты бөлуге қатысуға; 4) серіктестік таратылған жағдайда кредит берушілермен есеп айырысқаннан кейін қалған мүліктің бір бөлігінің құнын немесе осы мүліктің бір бөлігін заттай алуға; 5) өз үлесiн иелiктен шығару жолымен серiктестiкке қатысуды тоқтатуға; 6) Заңымен немесе серіктестіктің жарғысында көзделген олардың құқықтарын бұзған серіктестік органдарының шешімдеріне сот тәртібімен дау айтуға құқылы. 14. Серiктестiктiң қатысушылары: 1) құрылтай шартының талаптарын орындауға; 2) құрылтай құжаттарында көзделген тәртіпте, мөлшерде және мерзімде серіктестіктің жарғылық капиталына салымдар салуға; 3) серіктестік коммерциялық құпия деп жариялаған мәліметтерді жария етпеуге; 4) серіктестікке қатысушылардың тізілімін жүргізген жағдайда осы Жарғының 13-тармағында көзделген мәліметтердің өзгергені туралы атқарушы органға, сондай-ақ тіркеушіге жазбаша хабарлауға міндетті. 15. Серіктестіктің қатысушылары серіктестіктің құрылтай құжаттарында және Қазақстан Республикасының өзге де заң актiлерiнде көзделген басқа да міндеттерді атқаруға мүмкін. 5. Серіктестік органдарын құру тәртібі мен олардың құзыреті 16. Серіктестіктің органдары мыналар: 1) серіктестіктің жоғары органы – оған қатысушылардың жалпы жиналысы (жалпы жиналыс); 2) серіктестіктің атқарушы органы (алқалы және (немесе) жеке-дара) болып табылады. Серіктестіктің қатысушылары байқаушы (байқаушы кеңесі) және (немесе) бақылаушы (тексеру комиссиясын (тексерушіні) органдар құру туралы шешім қабылдай алады. Бір қатысушыдан тұратын серіктестікте қатысушылардың жалпы жиналысының құзыретіне жататын шешімдерді жалғыз қатысушы жеке - дара қабылдайды және олар жазбаша ресімделеді. 17. Серіктестікке қатысушылардың жалпы жиналысының ерекше құзыретіне: 1) серіктестіктің жарғылық капиталы мөлшерін, орналасқан жері мен фирмалық атауын өзгертуді қоса алғанда, оның жарғысын өзгерту немесе серіктестіктің жаңа редакциядағы жарғысын бекіту; 2) серіктестіктің атқарушы органын құру және оның өкілеттіктерін мерзімінен бұрын тоқтату, сондай-ақ жауапкершілігі шектеулі серіктестікті немесе оның мүлкін сенімгерлік басқаруға беру туралы шешім қабылдау және осылай берудің шарттарын айқындау; 3) серіктестіктің бақылаушы кеңесін және (немесе) тексеру комиссиясын (тексерушіні) сайлау және олардың өкілеттіктерін мерзімінен бұрын тоқтату, сондай-ақ серіктестіктің тексеру комиссиясының (тексерушісінің) есептері мен қорытындыларын бекіту; 4) серіктестіктің жылдық қаржылық есептемесін бекіту және оның таза табысын бөлу; 5) оларды бекіту серіктестіктің жарғысында серіктестіктің өзге органдарының құзыретіне жатқызылған құжаттардан басқа; серіктестіктің ішкі қызметін реттейтін ішкі ережелерді, оларды қабылдау рәсімін және басқа да құжаттарды бекіту; 6) серіктестіктің өзге шаруашылық серіктестіктерге, сондай-ақ коммерциялық емес ұйымдарға қатысуы туралы шешім шығару; 7) серіктестікті қайта ұйымдастыру немесе тарату туралы шешім шығару; 8) тарату комиссиясын тағайындау және тарату баланстарын бекіту; 9) серіктестікке қатысушыдан үлесті мәжбүрлеп сатып алу туралы шешім шығару; 10) серіктестіктің бүкіл мүлкін кепілге беру туралы шешім шығару; 11) серіктестік мүлкіне қосымша жарналарын енгізу туралы шешім шығару; 12) серіктестікке қатысушыларға және үлестерді сатып алушыларға серіктестіктің қызметі туралы ақпаратты ұсыну тәртібін және мерзімдерін бекіту жатады. Осы тармақтың 1), 7), 9) және 10) тармақшаларында көрсетілген мәселелер бойынша, сондай-ақ серіктестік жарғысында белгіленген басқа да мәселелер бойынша шешімдер, серіктестікке қатысушылардың жиналысқа қатысып отырғандары мен оған өкілдік алғандар дауысының төрттен үш басым көпшілік даусымен қабылданады. Осы тармақтың 9) тармақшасы бойынша шешім қабылданған кезде үлесі мәжбүрлеу тәртібімен сатып алынатын қатысушы дауыс беруге қатыспайды және оған тиесілі дауыс саны есептеу кезінде ескерілмейді. Қалған шешімдер серіктестікке қатысушылардың жалпы